۱۳۹۳-۰۴-۰۹

باز گویم تکرار این سخن ای عزیز

باز گویم تکرار این سخن ای عزیز
تا که بنشیند بر دل و جانت ای عزیز
وقت یاری است از برای شاهی
کو یاران در ورای این وادی
وقت تنگ است طاهر را یاری و همراهی کنید
فارغ از هر گونه دشمنی و دوستی دعوی حق کنید
همرهان چون شمع روشنگر ره شوید
توشه ای از برای آن سفر بردل کنید
بیایید نیست اینک وقت و فرصت تمرین هر ادعا
این پیغام هست زلازمان و لامکان
آیا نیست وقت آزمایش الست موعود
جنس این تمرین از آگاهی و مستی بود
فارغ از هر گونه زمان و مکان بود
باز گویم حجتم و راهم برشما
حق را بر جان همیاری کنید
رب را با خود همراهی کنید
این زمان ،زمان یاری و همراهی است
هان به گوش باشید که وقت و زمان سختی است
طاهر باشد با یکایک نیست جدا از ره آشکار شما
بهوش باش بعد هر فقری و نیازی است زمان فتحی
دل را نورانی کنید آماده عزمی بی پاسخ کنید
باشمایم گر نبینید مرا با چشم سر (فتحه)
می کنم یاری شما را از پس این بندها
می کنم یاری شما را با چشم سر (کسره)
دست هر در ره مانده را دوستی کنید
فارغ از هر گونه دوستی و دشمنی یاری کنید
به کار آید تک تک این حلقه ها در هر زمان
در ره وا کندن بندها و شکست بتها
با شمایم در لازمان و لامکان
نیست با ما نه زمان و نه مکان
بیاید بیعت بت شکنی و الست کنیم
دوست دارم تک تک شما ای رهروان
دست بر دست هم دهید ای عاشقان

با سپاس از : اصول عرفان کیهانی - حلقه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر