۱۳۹۳-۰۴-۰۹

علف هرز

خطر علف هرز اين است که محصول اصلي را نابود مي کند.
اين نابودي گاهي انحراف فکري ايجاد مي کند و گاهي فرد را به مهمل گويي و گزافه گويي خارج از کنترل او دچار مي کند.
بنابراين، نه تنها بايد مراقب مزرعه ذهن خود بود، بلکه بايد از گفتن عبارات و جملات هجو و بي فايده پرهيز کرد و حساب شده سخن گفت و به ياد داشت که:
"از کوزه همان برون تراود که در اوست".
قانون علف هرز
کتاب بينش انسان
محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر