۱۳۹۳-۰۳-۲۴

مقاله خواب (2)

مقاله خواب (2)

سؤال:
آیا بیداری اصل زندگی است، یا خواب و یا هر دو ؟

پاسخ:
پاسخ به این سؤال به تعریف انسان از فلسفه خلقت و چرایی قرار گرفتن او بر روی این کره خاکی بستگی دارد. در این خصوص سه نظریه را مطرح می کنیم تا بهتر بتوانیم موضوع را مورد کنکاش قرار بدهیم:

1- نظریه تنازع بقا: رایج که به زندگی مانند یک جنگل نگاه می کند که در آن هر کسی باید برای تنازع بقای خود تلاش کند و جمعیت های مشترک المنافع نیز می توانند گرد هم جمع شده و بستگی به قدرت خود دست به اقدامات لازم بزنند تا منافع گروهی آنان بهتر و بیشتر تامین شود.

2- نظریه مذهبی سنتی: در این نظریه، دنیا مزرعه و محل کاشت و آخرت را محل برداشت محصول و پایان داستان خلقت انسان به حساب می آورد که در دنیا خدا را عبادت نموده و از تعدی و ظلم به دیگران خودداری نموده و در آخرت پاداش خود را دریافت نماییم و ماجرا بدینسان خاتمه بیابد. در این نظریه فقط اعمال خوب ما در آخرت به درد می خورد و بعد از این زندگی اطلاعات کسب شده کاربردی ندارند و به آن ها نیازی نیست و اطلاعاتی را هم که کسب می کند صرفاً برای کسب صواب و این که چگونه انسان بهتری باشد و تعدی نکند و ... است نه به منظور این که در زندگی بعدی کاربردی داشته باشند و در جایی به نتیجه ی حاصل از آن ها نیازمند خواهد شد.

3- نظریه معرفت جویانه الهی مدرن: در این نظریه، دنیا محلی برای یادگیری است تا در آخرت و پس از طی مراحلی و با رسیدن به آنچه که خداوند به انسان بخشیده(ساحت مقدس خود را) بتواند از آن گنجینه ی عظیم علم الهی بهره برداری نماید و خود را به جنت ویژه ی او (لامکان، لازمان، لاتضاد و ...) برساند و با او در وحدت قرار بگیرد. استفاده از گنجینه ی علوم الهی مستلزم داشتن سواد کافی است تا بتوان از آن علوم پرده برداشت و نهایت استفاده را به عمل آورد و صرفاً آنسان خوب و بی آزار بودن کافی نیست، مانند دانش آموزی که نمره ی انضباط او بیست است، اما دیکته و ریاضی و ... نمی داند چنین دانش آموزی به درد هیچ معلمی نمی خورد هر چند که از نظر اخلاقی بهترین انسان روی زمین باشد. انسانی را که صرفاً از اخلاق خوبی برخوردار است و اطلاعاتی در خصوص فلسفه ی خلقت و چرایی آن ندارد نیز نظر خالق را تامین نمی کند.

در سایمنتولوژی انسان لازم است به جایگاه خود در اکوسیسنم کیهانی پی ببرد و فلسفه خلقت خود را کشف کرده و بفهمد در چه نقشه ای گام بر می دارد در غیر این صورت یک انسان بی هویت تعریف می شود.

در این راستا خواب موقعیتی است که با از کارافتادن گیرنده های واقعیت سنجی و آستانه ی درک فیزیکی، گیرنده های حقیقت سنجی فعال شده و بتوانند در معرض الهامات قرار گرفته تا بتوانند به چرایی خلقت بیش از پیش واقف شوند.

استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر