۱۳۹۳-۰۳-۲۲

چه کسي زودتر صاحب نظر شده است ؟

سؤال:
چه کسي زودتر صاحب نظر شده است ؟

پاسخ استاد:
کيفيت را نمي شود به امتحان کشيد ولي فرض کنيد مي خواهيم امتحان بگيريم، ببينيم که چه کسي به صاحب نظر شدن رسيده است، آن کسي که از دست خود استفاده مي کند يعني هنوز نرسيده است!

يواش يواش بايد فاصله بگيريم از استفاده از دست و به سمت نظر برويم.

نمود خارجي صاحب نظر شدن چيست؟
اينکه بشکن را بزني، ببيني اتفاق افتاد، نتيجه دارد مي دهد.

دوره 7استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر