۱۳۹۳-۰۳-۲۱

ارتباط حافظه با نرم افزارهاي من برنامه پذير


ارتباط حافظه با نرم افزارهاي من برنامه پذير

ما در بحث حافظه، حافظه شنوائي داريم، حافظه ديداري داريم، حافظه پنداري و احساسي و لمسي داريم، يعني هر کدام از اينها حافظه دارد.

اگر يک مادري نابينا باشد با لمس کردن مي گويد کدام بچه من است، در بحث حافظه که رسيديم آنجا مي بينيم ماجرا چه طوري است، يعني هر کدام از اينها مي تواند لينک بشود با يک بخش حافظه اي. مثلا حافظه تحليلي، يعني مثلا ما مي خواهيم يک شعري را بگوئيم، بعد مي بينيم شعر يادمان نمي آيد، ولي مضمون شعر يادمان است و مي گوئيم مضمون شعر اين است، يعني شعر را تحليل مي کنيم يا شعر را تداعي مي کنيم، يعني خود شعر را يادمان نمي آيد.

بنابراين لينک هر کدام از اين نرم افزارهاي طبق شکل بالا با يک بخش حافظه اي يک چيزي را براي ما مي سازد و در به ياد آوري کمک مي کند.

دوره سايمنتولوژي - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر