۱۳۹۳-۰۳-۲۴

اهمیت کنترل ذهن

اهمیت کنترل ذهن

مفهوم "کنترل ذهن " در مقابل "تمرکز" متضمن این معنی تازه است که تلاش کم ثمر بشر در طول قرون و اعصار برای مهار ذهن فرار کننده اش، با تلاش و به سمت و سوی فرو رفتن در یک نقطه یا تمرکز، بیهوده بوده است.

انسان به وسعت جهان هستی است ( اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم اکبر امیر المومنین علیه السلام) و کنترل ذهن در تسلیم به او کمک می کند تا به عظمت درونی اش پی ببرد.

کنترل ذهن به این معنی است که افسار ذهن گریز پا را در دست بگیریم و اسیر هر موج و جریانی نباشیم و شاهد و هشیار منتظر دریافت پیام روحانی حق بمانیم.

شاخه هایی از عرفان، به مخدر ها و روان گردان های زمینی متوسل می شوند تا پیروان را با خلسه و درک فرا واقعیت آشنا سازند. برخی نیز با حرکات و وردهایی سعی در ایجاد خلسه دارند.

عرفان حلقه نه تنها استفاده از مخدر ها و محرک ها را منافی مسیر کمال می داند، بلکه خلسه های آن چنانی را نیز افیون آسمانی قلمداد می کند و معتقد است دریافت آگاهی در حالت ابر آگاهی ارزشمند است و مقدمه ی آن کنترل ذهنی است که در پی تسلیم شدن از ناحیه ی رحمانیت الهی ارزانی بشر می شود.

برخی جریان های مدعی درمان و عرفان یا سازمان های امنیتی و اطلاعاتی با هدف کنترل مخاطبان خود به ابزار های ممنوعه ای روی می آورند. آن ها در ابعاد کنترل شده به شستشوی مغزی افراد می پردازند. و در ابعاد وسیع، رسانه را ابزار کنترل افکار عمومی قرار می دهند.

روش ها ی جنگ روانی مبتنی بر سنجش افکار عمومی بر همین پایه استوار است.

دروغ و افتراء، تمسخر و استهزاء، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تهمت و ترور شخصیت و در نهایت توسل به زور از روش های شناخته شده ی کسانی است که از بیان اندیشمندانه در مقابل اندیشه عاجزاند.

جامعه ای که در آن اندیشه با اندیشه پاسخ نگیرد، محکوم به زوال است.

دروغ و افتراء ، تمسخر و استهزاء ، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی ، تهمت و ترور شخصیت و در نهایت توسل به زور از روش های شناخته شده ی کسانی است که از بیان اندیشمندانه در مقابل اندیشه عاجزاند.
جامعه ای که در آن اندیشه با اندیشه پاسخ نگیرد ، محکوم به زوال است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر