۱۳۹۳-۰۳-۲۲

چطور مي توان از آثار منفي ضد شعور منفي ايمن بود؟

سؤال:
چطور مي توان از آثار منفي ضد شعور منفي ايمن بود؟

پاسخ:
ايمني از آثار منفي ضد شعور منفي در شرايطي حاصل مي شود که:

اولا فرد در فاز مثبت (داراي احساسات مثبت از جمله شادي، آرامش، اميد و ...) به سر برد

و ثانيا محور وجودي او رحماني باشد؛

يعني هم از نظر ظاهري و هم از نظر باطني زير پرچم هوشمندي مثبت قرار گيرد.
در غير اين صورت بدون استثنا، با قرار گرفتن در معرض ضد شعور منفي، اسب تروا را به درون قلعه وجودي خويش خواهيم برد.

استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر