۱۳۹۳-۰۳-۲۱

نرم افزار بینش

نرم افزار بینش

اطلاعات از قبل تعیین شده سر راه ورودی های ما قرار می گیرد و ما حصل آن دوباره در من برنامه پذیر ریخته می شود، این نرم افزارها در همدیگر تبادل اطلاعات دارند.

نرم افزار گزینش
نرم افزاری که گزینش می کند بین اطلاعات مختلف، انتخاب می کند از بین A، B، C،D و یک سری اطلاعات مختلف، می تواند گزینش اطلاعات داشته باشد. که منجر به انتخاب اطلاعات می شود.

نرم افزار چیدمان اطلاعات
می تواند اطلاعات مختلف را در کنار هم قرار بدهد که در واقع همان فکرسازی است، که همان تفکر و اندیشه است.

دوره سايمنتولوژي استاد محمد علی طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر