۱۳۹۳-۰۳-۲۴

مقاله خواب (3)

مقاله خواب (3)

نقش بیداری:
بیداری عامل تکمیل فعالیت انسان در جهت تنازع بقا و تداوم حیات است، پس بدون بهره برداری از آن این امر مهم دچار اختلال می شود.

نقش خواب:
- تجدید قوا و رفع خستگی
- فعال شدن گیرنده های آستانه ی درک ذهنی و فراذهنی به منزله ی دریافت اطلاعات و آگاهی های خلقت

نتیجه گیری:
خواب و بیداری لازم و ملزوم یکدیگر بوده و با در کنار یکدیگر قرار گرفتن این پروسه تکمیل می شود. اما از نظر این که

آیا خواب قابل برنامه ریزی است؟
بر طبق نظریه ای در سایمنتولوژی، خواب انسان قابل برنامه ریزی است که در چند مرحله و سطوح مختلف قابل اجرا می باشد:

- تغییر الگوی خواب و اعمال برنامه مبنی بر رنگی شدن، شفاف و واضح شدن خواب
- هدفمند و معنا دار و پیوسته شدن خواب و خارج شدن از بی ارتباطی و بی منطقی
- هدفمند شدن به معنای پیگیری اطلاعات الهامی در خصوص چیستی و چرایی خلقت

استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر