۱۳۹۳-۰۳-۲۶

ای بشر زمان دیگری فرا رسیده است

 ای بشر زمان دیگری فرا رسیده است، شما از این به بعد وارد آزمایش جدید خواهید شد.
یکی از دوستان خوب مجموعه آگاهی جدیدی دریافت کرده اند:

ای بشر زمان دیگری فرا رسیده است، شما از این به بعد وارد آزمایش جدید خواهید شد.
و این سخترین است، برای شما.
چرا که آزمایش این مرحله نسبت به مراحل دیگر سخت تر انجام می شود،
... شما دیگر به مرحله نهایی آزمایش رسیده اید
در این ازمایش به تضاد خواهید رسید، به کثرت خواهید رسید
و منیتتان به اوج خواهد رسید،
کسی که این آزمایشات را رد کند، اسودگی زیبایی به او خواهد رسید
و این کار نیز راحت نیست، چون با کوچکترین حرف و کارتان با ازمایشات بزرگ و کلانی روبرو خواهید شد.
بزرگان شما نیز در این راه ها گیر کردند. از استادتان گرفته تا پیامبر
پیامبر به معراج رسید و به دستور خداوند بر گردانده شد چون تنها آمده بود
و او برگشت و امامان را به همراه خود آورد،
هر یک از امام ها نیز برای خود یارانی را آوردند، اما آخرین امام برای امتحانی بزرگ باقی ماند
شما باید به بهترین صورت این ازمایش را پس دهید و به کمال خداوندیتان برسید
در این برهه هوشمندی مثبت و منفی برای خود کارکنانی جمع خواهند کرد و شما از هر گروه مثبت یا منفی که باشید باید ازمایشاتتان را بطور احسن انجام دهید هر دو در اخر به خداوندشان خواهند رسید برای هر گروهی سختی هایی وجود دارد، حملات دیگر شدید تر می شود و انحرافات زیاد و تشویق ها نیز زیاد.
همه چیز به اختیار خودتان است، و شما می توانید از آن استفاده کنید
اما باید ازمایشات انرا پس دهید،
حملات آن نیست که شما در بعد مکان تجربه می کنید
حملات افسرگی و پریشانی شدید است که خود، خودتان را نابود می کنید. یا انقدر شاد که مسیر را از دست می دهید. باید حفظ تعادل کنید.
اگر ازمایشات را با موفقیت پشت سر بگذارید. پاداشی خواهید داشت که فکر و تصورات فعلیتان نمی تواند آن را تصور کند.
نکته اینجاست که در این راه اگر به کسی اجبار کنید ازمایش خودتان را هم رد شده اید. چرا که
اختیار آن فرد را نقض کرده اید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر