۱۳۹۳-۰۳-۰۷

لزوم شناخت اولياءالله!

لزوم شناخت اولياءالله!

بدون شناسايي بلد راه و نقشه اي که او براي پيمودن راه در اختيار مي گذارد، احتمال خطا بسيار است. بسياري از انسانها در زندگي خود هدف کمال را انتخاب مي کنند؛ اما به دليل اين که دچار جهل هستند و الگوي مناسبي ندارند و يا در عمل از الگوهاي حقيقي راه کمال تبعيت نمي کنند، خداپرستان ناداني خواهند بود که به نام حق در مقابل حق مي ايستند.

اولياي الهي ابر انسانهاي معرفت طلب تاريخ کمال بشر هستند که پيروان خود را از اين خطر نجات مي دهند. هر کدام از ما که خود را «شيعه» مي ناميم، بايد بدانيم که شيعه يعني مشايعت کننده و پيرو. ما در صورتي شيعه ي واقعي خواهيم بود که پاي خود را جاي پاي معصومين (ع) بگذاريم و در صورتي از شفاعت آنها بهره مند مي شويم که از آنها پيروي کرده باشيم.

در عصر ظهور نيز تنها کساني در جبهه ي حق قرار مي گيرند که هدف و روش اولياءالله را شناخته باشند و با رهروي در راه آنها و آشنايي با انديشه و هدف منجي موعود بتوانند به تشخيص حق از باطل (که براي انسانهاي نا آگاه دشوار است) دست يابند و به درکي رسيده باشند که به کمک آن بتوانند از تعاليم ولي عصر (عج) بهره مند شوند و او را در رسيدن به اهداف الهي مشايعت کنند.

بدون بصيرت و معرفت، همراهي با اولياءالله ممکن نيست و جهل و نا آگاهي، از ما تنها سامري ها، ابوسفيانها، ابن ملجم ها، يزيدها و امثال اين طاغوتها را به جا خواهد گذاشت.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر