۱۳۹۳-۰۳-۱۰

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (2)

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (2)

اصل تمايل به صرف حداقل انرژي
يکي از اصول حاکم بر ما اين است که تا حد امکان کار را ساده کنيم، يعني اگر اين اصل را نداشتيم شايد خيلي از امکاناتي را که ايجاد مي کنيم را نداشتيم. مايليم که همه چيز را طوري ساده تر بکنيم که حداقل انرژي را برايش صرف بکنيم. همين هم شايد باعث شده که چرخ را اختراع کنيم يا گاري اختراع کنيم و چيزهاي ديگري بسازيم که کار از نظر صرف انرژي ساده تر بشود.

يعني نرم افزاري در ما اين ماجرا (صرف حداقل انرژي) را از نظر محرک دروني داشته، مرتب به ما فشار مي آورده.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر