۱۳۹۳-۰۳-۰۷

عشق به اولياءالله!

عشق به اولياءالله!

هيچ انساني نمي تواند بدون عطف به تجليات الهي به عشق الهي راه پيدا کند. زيرا تنها با عطف به تجليات الهي، انسان از عطف به خود رها ميشود و قلب او آمادگي عشق الهي را خواهد يافت. هر يک از تجليات الهي مي تواند اين نقش را ايفا کند؛ اما از ميان همه ي موجودات عالم که تجليات خداوند هستند، بعضي از آنها بيشتر جلوه گري ميکنند و شاخص مي شوند. انسانهايي که در مسير کمال قدم بر ميدارند، همواره از رحمانيت خداوند بهره مند مي شوند و هر چه اين بهره مندي بيشتر ميشود، انعکاس رحمت در وجود آنها نيز بيشتر مي شود و به اين ترتيب، دلها را مجذوب خود مي کنند. اولياء الله به عنوان شاخص ترين اين افراد هستند که به دليل انعکاس رحمت الهي، زيباترين تجليات او بوده، عشق به آنها منجر به عشق الهي مي شود.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر