۱۳۹۳-۰۳-۰۷

هرکس بخواهد مي تواند از اين رحمانيت استفاده کند

هرکس بخواهد مي تواند از اين رحمانيت استفاده کند
هرکس بخواهد مي تواند از اين رحمانيت استفاده کند. مي توانيم به سوپر داناها بگوئيم تو هم بيا انعکاس رحمانيت بده و پر آوازه شو. تاريخ هم اين را ميگويد که هر کس رحمانيت را انعکاس داد بلند آوازه شده است. اين بلند آوازه شدن انحصاري نيست و هرکس بخواهد مي تواند از اين رحمانيت استفاده کند.
ولي « الم نشرح لک صدرک » را يادمان نرود. هوشمندي مي گويد نور را منعکس کن، هم خودت و هم ديگران استفاده کنيد، اما يادت نرود که ما بوديم که بلند آوازه ات کرديم. شما تجربه کرديد که گهگاهي دستشان را از سر ما برمي دارند و مي بينيم که کنترل ذهن نيست يا کنترل دشارژ نيست. اين براي چيست؟ براي همان « الم نشرح لک صدرک » که يادت نرود.
اگر دچار غرور شويم سقوط مي کنيم همانطور که شيطان سقوط کرد. وقتي به پيامبر گوشزد کرده است، ما که ديگر جاي خود داريم. گفته (حواست را جمع کن ما تو را به اينجا رسانديم) تو اشتياق به خرج دادي و ما به تو حکمت داديم و ما تزکيه ات کرديم. اگر خودمان تزکيه مي شديم که نمي گفت (يزکيهم : تزکيه ات کرديم). پس اگر دچار غرور شديم ديگر از شيطان که عزيزتر نيستيم، اسم ديگرشيطان عزازيل بود، اما وقتي دچار غرور شد آن اتفاق افتاد و سقوط کرد، پس درس آن را به ما داده است.

دوره هفت """ استاد محمد علي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر