۱۳۹۳-۰۳-۰۴

با تشکيل مؤسسه فرهنگي هنري، ما باي

با تشکيل مؤسسه فرهنگي هنري، ما بايد ساختار فکري جامعه را مد نظر قرار دهيم و در مورد آن ارائه طريق کنيم. نحوه و زمان بيان اين ساختار فکري از مصاديق هنر است.

هدف ما يک تحول فکري است. کار فرهنگي با ساختار فکري سر و کار دارد و ما جنبه کيفي آن را مد نظر داريم و بررسي ميکنيم. براي مثال، امروز آموزش و پرورش در کشور ما يک سيستم کمي را دنبال ميکند و بر اساس قاعده «دو دو تا چهار تا» حرکت ميکند. اما آنچه ما مد نظر داريم يک نظام آموزش و پرورش بر مبناي نگاه کيفي است. در سيستم کنوني، دانش آموز هيچ وقت متوجه نميشود که در بحث تفکر، پله اي هم به نام پله عشق وجود دارد. بنابراين، ما يک بحث استراتژيک داريم که آموزش و پرورش را هم در بر مي گيرد.

هدف ما، ارتقاء بخش کيفي جامعه است که همان فرهنگ ميباشد. ما در اهداف خود، خداشناسي عملي و شناخت کيفي اديان را مد نظر داريم. متأسفانه در دنياي امروز، اکثر مکاتب فکري کميت گرا هستند و تفکر کيفي نداريم.

استاد محمد علي طاهري
تابستان 88

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر