۱۳۹۳-۰۳-۰۷

در مسائل زميني دنبال استفاده از

در مسائل زميني دنبال استفاده از

در مسائل زميني دنبال استفاده از شبکه مثبت نباشيم. من هنوز اخباري دوستان مي آيند به عنوان سوال مطرح مي کنند که گويا افرادي دنبال پرس و جو راجع به مسائل مادي و زندگي و اينها هستند و حالا به گونه هايي ما رد و اثري را پيدا مي کنيم که آنها درست متوجه نشدند و فکر مي کنند که مجاب هستن چه از موجود غير ارگانيکشان سوال کنند، چه از من معنويش سوال کنند، چه از شبکه سوال کنند راجع به منافع و مصالح زميني.
ببينيد کمال براي مصالح زميني و فردي نيست. شبکه ي مثبت در خدمت منافع مادي و زميني ما نيست. به محض اينکه ما مساله را به سمت زمين سوق مي دهيم، شبکه مثبت جايش با شبکه منفي عوض مي شود و و فورا مي آيند جوابمان را مي دهند. ولي چه کسي دارد جواب مي دهد؟ شبکه منفي!

استاد محمد علي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر