۱۳۹۳-۰۳-۰۳

تعریف شخصیت و رفتار:

 تعریف شخصیت و رفتار:


نحوه ی تظاهر، حضور و رفتار در اکوسیستم را در سایمنتولوژی «شخصیت» می نامیم.
به عبارتی دیگر، شخصیت برنامه ی نرم افزاری است که هر جزئی از اجزای عالم هستی مطابق آن، در صحنه ی اکوسیستم تجلی پیدا می کند.
نحوه ی عملی ظاهر شدن،
تجلی پیدا کردن و نوع مشارکت بالفعل در اکوسیستم را برای هر عضو یا هر ذره
ای، رفتار آن عضو یا ذره می نامیم و وقتی جهت پیدا می کند هویت نیز پیدا
می کند. بنابراین رفتار تجلی بالفعل است و شخصیت تجلی بالقوه است. پس آن
چیزی که راجع به انسان مطرح می کنیم در مورد کلیه ی ذرات نیز صادق است.

سایمنتولوژِی (ذهن - روانشناسی کل نگر)

استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر