۱۳۹۳-۰۳-۰۷

صراط بودن اولياءالله!

صراط بودن اولياءالله!

براي انجام هر کاري بايد به کاردان آن مراجعه کرد. در حقيقت، راه انجام کار، رجوع به همان کاردان است. اولياء الهي کاردان راه کمال هستند که کوتاه‌ترين راه را نشان مي‌دهند. صراط مستقيم، کوتاهترين فاصله بين بنده و خداوند است. وقتي اميرالمومنين (ع) مي‌فرمايند "من صراط هستم" يا عيسي مسيح (ع) مي‌فرمايند "من «در» هستم؛ تا چه کسي اين در را بکوبد"، راهنمايي مي کنند که براي يافتن کوتاهترين راه (صراط مستقيم) بايد از آنها تبعيت کرد. زيرا پيروي از بلد راه يعني حرکت در راه. بدون هدايت بلد راه نمي توان از رسيدن به مقصد از طريق کوتاهترين راه مطمئن بود. احتمال دارد کسي بدون اين راهنمايي به مقصد برسد؛ اما وجود بلد راه، تضمين و ضمانت است. پس مي توانيم بگوييم بلد راه مساوي است با خود راه. همچنين مي توان به او «باب الله» هم گفت؛ زيرا از طريق او مي توان به حريم کمال وارد شد.

اين حديث از امام رضا (ع) نقل شده است که خداوند فرمود: «کلمه «لا اله الا الله» دژ من است و هرکس وارد اين دژ شود از عذاب من در امان است». سپس ايشان فرموده اند: «اين شروطي دارد و من يکي از آن شرط‌ ها هستم». «لا اله الا الله» دژي است که هرکس به درک آن برسد، از عذاب دوري خداوند در امان مي ماند. اما ممکن است هر کسي به اشتباه گمان کند که به حقيقت «لا اله الا الله» دست يافته و به اين دژ وارد شده است؛ در حالي که کمتر کسي داخل اين دژ (داراي محور وجودي الله) است و آن را تشخيص مي دهد. امام که خود در اين دژ قرار دارد، مي فرمايد از هدايت من کمک بگير تا تو را به دژ الهي وارد کنم.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر