۱۳۹۳-۰۳-۱۰

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (4)

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (4)

اصل عطف به خود (اصل انحصار طلبي)
يک نوزاد انحصار طلب به دنيا مي آيد، از همان بدو تولد خود شيفته و انحصار طلب به دنيا مي آيد و همه چيز را براي خودش مي خواهد و همه چيز را به خاطر خودش مي خواهد، حتي اگر مادرش را مي خواهد به خاطر نيازهاي خودش است.

پس يک اصل عامي است، لذا همه انسان ها همه چيز را فقط براي خودشان مي خواهند، اين برنامه اي است که در اين نرم افزار وجود دارد و قرار است که بعدها تغيير بکند يعني با همان مديريتي که توضيح دادم، تغييرات مثبتي پيش بيايد، يعني خود شيفته به دنيا مي آئيم، از يک در وارد مي شويم خودشيفته و انحصار طلب، قرار است از در ديگر يک جور ديگر خارج بشويم. طبيعي است اگر کاري صورت نگيرد در اين فاصله، همان طور که به دنيا آمديم، همان طور هم از دنيا مي رويم، انحصار طلب به دنيا آمديم، انحصار طلب هم از دنيا مي رويم.

اصل عطف به خود (اصل منفعت طلب)
آن چه را که دنبال مي کنيم، در جهت منافع ما بايد باشد و اين حاکم است.

اصل عطف به خود (اصل ستايش طلبي )
محتاج ستايش تقدير و سپاس هستيم، با اين احتياج به دنيا مي آئيم، در مورد انرژي نوع دوم گفتيم که همه انسانها با نياز به اين انرژي به دنيا مي آيند و شما مي بينيد که همه بچه ها به جلب توجه نياز دارند، يعني به نظر مي آيد که جزو نياز رواني است، منظور از نياز رواني يعني اين که حقشان است، يعني اصلا بايد بدهيم و بعد هم اين نياز همين طوري باقي مي ماند.

اين نياز تا کجا بايد ادامه پيدا بکند؟ خودش يک بحث است. بنابراين اينها اصول ثابتي است که روي ما سوار شده و فانکشنال است، عملکرد ما را دارد تعيين مي کند.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر