۱۳۹۳-۰۳-۱۰

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (1)

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (1)

در خصوص من برنامه ريزي شده با توضيحي راجع به نهاد شروع مي کنيم، تجربه امروز ما مربوط به اين بخش مي شود و توضيحات اساسي در باره نهاد، بنيان و ژن و ... خواهيم داشت که بتوانيم بهره برداريهاي لازم را از آنها داشته باشيم.

در خصوص نهاد همانطور که ملاحظه مي فرمائيد خود دو بخش دارد: طبق شکل
- يک نرم افزار عملکرد و فانکشن است
- و يکي هم نرم افزارهاي غريزه است که اصل پاسخگوئي به نيازهاي حياتي در آن دنبال مي شود.

نرم افزار فانکشنال و عملکردي در واقع از يک سري اصول ثابت تبعيت مي کند، البته از نظر ما چند تا از اين اصول ثابت را با هم بررسي مي کنيم.

اصل حصول نتيجه در کوتاهترين زمان
يکي از برنامه هائي که روي ما هست اين است که ما مايليم که حصول نتيجه داشته باشيم در کوتاهترين زمان. يعني اصل عجله. يعني در واقع همه عجول آمديم، اين يک اصل است در ما. هيچ کس نيست که مايل نباشد زود کارش انجام بشود، ولي بعدا از يک فيلترهائي عبور مي کند، مخصوصا با توجه به بنياد افراد.

همه اين برنامه ها از بنياد عبور مي کند، بعد از بنياد که عبور ميکند شدت و ضعف پيدا مي کند و اين اصل حاکم بر همه است .

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر