۱۳۹۳-۰۹-۲۵

تا زمانی که لباس جسم بر تن ماست

تا زمانی که لباس جسم بر تن ماست، امکان ندارد «تطهیر ظاهری» به شکلي مطلوب، برايمان ایجاد شود: «ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید»؛ هر کاری کنیم نتيجه آن مطلق نبوده و نسبی است. اما «تطهیر باطنی»، چون مربوط به «محور وجودی» است، ميتواند ایجاد شود.
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر