۱۳۹۳-۱۰-۱۰

رسالت انسان

رسالت انسان

این هم دلیل دیگری که ما یگانه هستیم
و در جهان هستی به همین دلیل اشرف مخلوقات هستیم. موجودات دیگر فقط هستند.
به عنوان مثال برای جن چه تعریف شده؟
گفته شده ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای به جا آوردن رسالت خودشان.
آنها هم رسالت دارند و ما هم داریم . آنها از رسالت خودشان تخطی می کنند و می آیند در زندگی ما شبیه ما زندگی می کنند. اما آنها قرار نیست که الیه راجعون کنند و به عشق برسند.
اما ما انسان ها همه الیه راجعون می کنیم
و اول و آخر بخشش است ولی طی کردن مسیر سخت است.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر