۱۳۹۳-۱۰-۱۰

واسطه هاي هدايت

واسطه هاي هدايت

انسان ها برای رسیدن به کمال و تعالــــی نیازمند راهنماهایی هستند که آنها را واسطه های هدایت می نامیم و هر چیزی اعم از انسان و نبات و حیوان و جماد به هر نحو و شکلی در راستای شناسایی و درک قوانین حاکم بر جهان هستی انسان را هدایت کند، می توانند در زمره هدایت کننده انسان قرار بگیرند:
ز راه حکمت و رحمت عموم اشیا را طریق کسب کمالات خاص بنمودند.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر