۱۳۹۳-۱۰-۰۸

بركت زمان !

بركت زمان !
در شهر تشعشع عجله و سرعت جاری است، هر چه جلوتر می رویم برکت زمان کمتر می شود، حس ما نسبت به زمان مدام کوتاه و کوتاه تر می شود.
وقتی می گوئیم تند بگذرد نمی گذرد و وقتی بگوئیم نگذرد سریع می گذرد.
زمان، هم ثابت است هم متغیر !
- زمان از نظر کمیت ثابت است.
- زمان از نظر کیفیت (شعوری) متغیر است.
دوره ٣ - جلسه ٢ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر