۱۳۹۳-۱۰-۰۳

مکانیزم مسخ !

مکانیزم مسخ !
مسخ به دو شکل:
- استفاده از موجودات غیرارگانیک
- و یا اتصال مستقیم به شبکه منفی انجام می شود !
بعضی مواقع نفوذ می شود کسی را می فرستند درون فرد را می خواند شما می بینید که ظاهرا جلسات احضار و جلسات خاصی است و موجود غیرارگانیک را می فرستد داخل خانه فرد مورد نظر
آنجا را مورد شناسائی قرار می دهد و حتی می گوید الان تو چه فکری است و ...
در مورد تجسس موکل می فرستد تا بتواند تجسس را انجام دهد !
این مطلب در دهه گذشته رشد بی سابقه ای در دنیا داشته و استقبال وحشتناکی از این مسئله به عمل آمده.
وقتی که عرفان کمال و قدرت تعریف نشده باشد همه این مسائل را به حساب کمال و کرامت می گذارند البته کرامت است ولی کرامت منفی !
حلقه کنترل تشعشع منفی سه را هم برای خود و هم برای دیگران استفــــاده می کنیم عام است و اجازه لازم ندارد !
هر ثانیه ممکن است خود ما یا دیگران در معرض این قضیه قرار بگیرند این یک مبارزه است آنها انجام می دهند، ما انجام می دهیم و به همین شکل ادامه دارد !
این ماجرا تعطیل شدنی نیست
این در واقع یک جنگ است
در صورتی که پشت سر هم انجام می دهند شما هم باید کار کنید !
شما می توانید از کنترل تشعشع منفی سه در هر زمانی برای هر کسی استفاده کنید !
وقتی تشعشع دفاعی کار می کنید و با موجودی که فرستادند برخورد می کنید البته خود تشعشع دفاعی به خودی خود بیرون می کند اما وقتی کنترل تشعشع منفی ها را اعلام می کنید
خصوصا کنترل تشعشع منفی یک را، باعث می شود که بندها قیچی شود و غیرارگانیک راحتتر بیرون بیایند !
جنگ نابرابر است به خاطر این که ما هم مقصریم !
بحث باز بودن دریچه را فراموش نکنید ما هم باید آگاه بشویم، دریچه بسته باشد !
قلعه وجودی ما باید حساب و کتاب داشته باشد !
تمام این اطلاعات و آگاهیها یک سری از مسائل را حل می کند تجهیزات هم یک سری از قضایای دیگری را حل و فصل می کند !
دوره 4 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر