۱۳۹۳-۱۰-۰۸

یوم یحدث اخبارها

« یوم یحدث اخبارها »
وقتی در مسیر هم فاز می شویم زمین و زمان راجع به خودشان حرف می زنند و به شما آگاهی می دهند.
دوره ٣ - جلسه ٢ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر