۱۳۹۳-۱۰-۰۳

در پاسخ به سوال؛ در خصوص بحث آیینه !

در پاسخ به سوال؛ در خصوص بحث آیینه !

بحث آيينه؟ آيينه دو تا جنبه دارد؛ جنبه مثبت دارد و جنبه منفي دارد، در واقع به نوعي آيينه خودش باز هم با مجاز، اين مجاز با آن مجاز دوباره مثل يك دريچه هايي مي مانند كه به يك جاهايي باز شود، مخصوصا در مورد موجودات غيرارگانيك. روي بخش مثبتش حافظ مي گويد:
« در روي خود تفرج صنع خداي كن / كه آيينه خداي نما مي فرستمت »
يك آيينه اي برايت مي فرستم كه در آن بتواني خدا را ببيني، حالا خدا كيه؟ اين جاي خودش.
يك بعد ديگرش اين است كه از طريق آيينه ارتباطات با موجودات غيرارگانيك به نوعي باز مي شود. مثلا در آيينه بيني، در بخشي كه مثلا شنيديد قديمي ها گفتند زياد به آيينه نگاه نكنيد، ديوانه مي شويد! اينها را شنيديد و آنها به تجربه به اين مسئله پي بردند. منظورتان از حالت بازتاب چيه؟ نه فقط مثل يك دريچه عمل مي كند كه از اين دريچه يك نحوه ارتباط با موجود غيرارگانيك هم هست.
در تجاربي كه اين روزها در دنيا مد شده است، اين است كه بشينند به آيينه نگاه كنند و از آن طريق ارتباطات با موجود غيرارگانيك برقرار مي شود. حالا چون ارتباط با موجود غيرارگانيك برقرار مي شود براي كساني... ، بنابراين از اين طريق ارتباط برقرار مي شود، و كساني كه از اين رابطه دنبال يك مسئله جديدي هستند اين مسئله آن ها را ارضاء مي كند كه يك چيزي ديديم.
اما اين ديدن ممكن است باعث آلودگي و تسخير شود و ما افرادي را داريم كه از اين طريق آلوده شدند. يعني رفتند دنبال اين قضايا و از اين طريق آلوده شدند، مثل آن هايي كه رفتند دنبال احضار روح، از جمله همين قضيه آيينه بيني و همين مسئله اي كه از طريق آيينه - الان ما يك تجربه اي كه داريم، دوست مان در اينجا هستند كه يكي از تجارب شان كه باعث آلودگي شديدشان شده، البته تا آن جا كه من گزارش گرفتم- از طريق همين آيينه بيني، آلودگي شديدي كه اين آلودگي شديد مي تواند تا حد جنون ادامه پيدا كند.
لذا اين مسئله جنون كه يعني جن زده، مجنون جن زده، جنون جن زدگي، ديوانه ديوزده، اين اسامي بي خودي گذاشته نشده است. در اين قضيه وقتي كه آلودگي پيش مي آيد مي تواند تا حد جنون ادامه پيدا كند لذا گفتند زياد به آيينه نگاه نكنيد مي تواند باعث جنون شود. حالا تجاربي را هم ....
سوال: قسمت خوبش چيه؟
جواب: قسمت خوبش، خوب است وقتي كه تحت حفاظ ها و تمحيداتي بِروي
« در روي خود تفرج صنع خداي كن / كه آيينه خداي نماي فرستمت »
يك يك آيينه بهت مي دهم كه در آن خدا را ببيني، در آن نگاه مي كني، آن ور يك وجهي مي بيني، اين ور يك وجهي، دوتاش يكي است. بنابراين اين مسئله، يك مسئله اي است كه هم مي تواند منفي باشد، هم مي تواند مثبت باشد، مثل همان عدد مي ماند، با عدد هم همه كاري مي شود كرد، اين هم از آن است. منتها چون كار ظريفي است زياد روي آن مانور نداريم، تا بعدها فعلا مقدماتي مجهز شويم تا بعدا از اين زاويه نگاه دقيق تري داشته باشيم.
مطالب دوره چهار عرفان حلقه
استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر