۱۳۹۳-۰۹-۲۸

نام خداوند در رأس همه ي نام ها قرار دارد

نام خداوند در رأس همه ي نام ها قرار دارد و خواندن و استعانت فقط سزاوار اوست و نقض آن شرك است. (اصل اجتناب از من دون الله)
مهمترين مصاديق بارز شرك عبارتند از:
شخص پرستي
روح پرستي
مرده پرستي
مكان پرستي
كتاب پرستي
خودپرستي
دنياپرستي
ظاهرپرستي
بين انسان و خد ا، تنها واسطه اي كه وجود دارد، هوشمندي و شعور الهي (يدالله) است، كه به صور ت هاي مختلف نقش
يداللهي خود را ايفا نموده، پل ارتباط عالم پايين و عالم بالا مي باشد.
(دفتر اول عرفان حلقه - استاد محمد علي طاهري)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر