۱۳۹۳-۰۹-۲۸

خیلی از افراد وقت گذاشته، می روند و فرادرمانی کار می کنند

برای مثال، خیلی از افراد وقت گذاشته، می روند و فرادرمانی کار می کنند. ممکن است آنها در زندگی شخصی شان هزار اشکال داشته باشند، اما همین که اسم فرادرمانی و کمک می آید، محور وجودی مثبت بر حرکت ايشان و جهت آن، مهر تاييد می زند. حالا فرد، در زندگی شخصي خود هرچه هست، باشد، ولی در خدمت است. اما ذهنیتي که براي ما ساخته اند این است که فرد باید در ظاهر معصوم باشد و …
در حاليکه، ما تلوتلوخوران، به سمت «نور» جلو می رویم؛ به سمت ظلمت نمی رویم! مثل هواپیما که با وجود بادهای جانبی، تکان هایی می خورد، ولی به سمت جلو حرکت می کند.
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر