۱۳۹۲-۰۹-۲۶

شبکه مثبت ، تقدس هر ذره از ذرات عالم هستی را به من می آموزد

، شبکه مثبت ، تقدس هر ذره از ذرات عالم هستی را به من می آموزد
. اما شبکه منفی ، برتری هر ذره به ذرات دیگر را مدنظر قرار داده و به من تلقین می کند 
، باور بفرمایید که ساده تر و روشن تر از آن چیزی که تصور می کنیم
. می توانیم جایگاه کنونی خود را تشخیص دهیم 
از تعالیم مثبت ، بی دریغ و بی تمنا و بی برداشت و بی خواسته به سمت وحدت رفتن است و
. تعالیم منفی ، دقیقا معکوس آن 
خدای زنده ، بی دریغ عشق می ورزد و بی تمنا کمک می کند ، بی آنکه از او خواسته باشیم و 
دستانش ، نه برای داد و ستد ، که برای ابراز عشق و محبت و رحمت و برکت به سمت من و شماست و 
خدای مرده ، هر حرکتی را تنها به صرف معامله و داد و ستد انجام می دهد و 
. از امداد بی دریغ در او اثری نمی بینیم
گزیده ای از سخنان استاد فریدون رزم آور

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر