۱۳۹۲-۰۹-۲۴

کالبد ذهنی و مجادلات ما !

کالبد ذهنی و مجادلات ما !

وقتي ميرويم به زندگي بعدي جسم جا ميماند و كالبد ذهني ميرود به زندگي بعدي. كالبد ذهني تحت تاثير دو تا نيرو است، روح و وابستگي هاي مثبت و منفي. اين وابستگي ها ما را بر مي گرداند به زندگي گذشته. خوب گفتيم قرار بود اگر ما جسم را كه عامل وابستگي است نداشته باشيم،‌در زندگي بعد حرفي براي گفتن داشته باشيم،‌ ولي مي بينيم كه اصلا اينطوري نيست. يك كالبد ذهني را كه احضار مي كنيد، ميگويد ما الان در يك ضيافتي هستيم، در يك بزمي هستيم، در يك باغي هستيم و كباب داريم مي خوريم و ... و مي بينيم دوباره صحبت از كباب است و شراب و ... الان كه ديگر جسم ندارد، زندگي بعد كه ديگر كباب نيست، مكان نيست، باغ نيست و...پس اينها از كجا آمده؟
ذهن او دارد مي سازد و وقتي در مورد او تحقيق مي كنيم مي بينيم بله، در زندگي زميني آدم خوش گذراني بوده، اهل كباب و .. و الان هم دارد وابستگي های خود را ادامه مي دهد،‌ چون اينجا محروم بوده و امكاناتش را نداشته، اونجا دارد وابستگي هايش را پاسخ مي گيرد چون هر چه كه تصور كند برايش زنده است. روح كارش اين است كه به كالبد ذهني پالس مي دهد كه بالا را نگاه كن ولي نگاه نمي كند. پس مي بينيم در برزخ هم برو بيا دارد و بساط كباب دارد. و از او مي پرسند خوب حالا چي؟ باز جرزني مي كند و مي گويد تا تصور كردم اينجوري شد و تا آمدم آزمايش كنم زمان گذشت،‌ مي گويند خوب حالا بيا، گفتي زمان محدود بود، حالا بيا به لا مكان و لا زمان ببينيم چه كار مي كني، مي آئيم بالاتر زمان و مكان نداريم، يوم المجادله،‌ كه فقط تضاد است،‌ ما شروع مي كنيم محاكمه عالم بالا، چرا اينجا به دنيا آمدم، من اگر در فلان كشور به دنيا آمده بودم كمال را پيدا مي كردم،‌ ان يكي مي گويد من اگر كور نبودم كمال را پيدا مي كردم و ... در آنجا مسئله جهانهاي موازي پيش مي آيد، مي گويند مگر نگفتي اگر چشم داشتي كمال را پيدا مي كردي بيا الان بشكن مي زنم،‌ بيا اين توئي،‌ خودش كه نمي داند در مجادله است ميبيند كه چشم دارد و تنها استفاده اي كه از چشماش كرده،‌ چشم چراني بوده، اول ما عالم بالا را محاكمه مي كنيم و جوابهاي ما در آنجا چون لامكان و لا زمان است در آستين دارند. تا مي گوئيم فلان، بلافاصله مي بينيم در آن موقعیت هستیم. عدالت الهي اين است كه جواب سوالهاي ما را بدهند، جواب اعتراضهاي ما را بدهند،‌ پس علت دوم طراحي مرگ اين است كه به بهانه جوئي هاي ما خاتمه مي دهند.


دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر