۱۳۹۲-۱۰-۰۷

آيا فرادرماني همان تلقين است؟


آيا فرادرماني همان تلقين است؟
تلقين بر روي حيوانات و گياهان قابل اجرا نيست در صورتي که فرادرماني قابل اجرا بر روي حيوانات و گياهان نيز هست.
در روش تلقين، هيپنوز جايگزين حواس پنجگانه ميشود و در واقع عملي فيزيکي صورت نميگيرد در صورتي که در فرادرماني نتايج به صورت فيزيکي قابل مشاهده است.
تلقين بر روي افراد غير هشيار قابل اجرا نيست در صورتي که فرادرماني قابل اجرا بر روي غير هشيار نيز هست.
تاثير تلقين کوتاه مدت است و فرد بايستي به صورت مداوم مورد تلقين قرار بگيرد، در صورتي که تاثير فرادرماني بلند مدت بوده و نيازي به اتصال بعد از بهبودي نيست.
به صورت کلي تلقين 20% موفقيت آميز است در صورتي که فرادرماني 70% موفقيت آميز بوده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر