۱۳۹۲-۰۹-۲۴

رضای دوست !


رضای دوست چیست؟
چه چیزی خدا را راضی می کند؟ وصل ما.
او عاشق است و ما معشوق، او دنبال ما هست، اگر ما امکانات این را فراهم کنیم که او ما را کشف بکند، این می شود رضای دوست.
رضای دوست = فراهم کردن وصل. او دنبال ما هست و ما فرار میکنیم، او دنبال این است که چیزی (آگاهی) به ما نشان بدهد، ولی ما در ماجرای وصل نیستیم. حالا ما که دعا می کنیم خدایا کار ما را راه بینداز !
خلاف طریقت بـــــود که اولیــــا
تمنا کنند از خــــدا جـز خــــدا
گر از دوست چشمت به احسان اوست
تو در بند خویشی نه در بند دوست
دعای عارف بنابراین یک نیم خط بیشتر نیست.
خدایا از سر کوی خود به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
من خودت را میخواهم بهشتت را نمی خواهم.

دوره 2 - جلسه 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر