۱۳۹۲-۰۹-۲۴

اسکن دو گانگی= تظاهر و وانمود سازی تحمل رفتار های دوگانه !

اسکن دو گانگی=> تظاهر و وانمود سازی تحمل رفتار های دوگانه
مانند=> سازش وحرص خوردن، خودخوری درون ریزی غم غصه و ... => سرکوب
خارج از ظرفیت => انرژی پتانسیل منفی=> دادگاه ویژه => بیماری
روان تنی (سایکوسوماتیک)
این انرژی های منفی روی هم انباشته می شوند و مثل فنر عمل می کنند و انرژی پتانسیل منفی ایجاد می شود، مانند آبی که پشت سد جمع می شود؛ و وقتی این انرژی از یک حد بیشتر می شود، بخشی در درون ما فعال می شود که مانند دادگاه ما را محاکمه می کند و خود پاداش دهی می کند و سوال می کنند که آیا انسان روی زمین آمده که حرص بخورد؟ و هیچ پاسخ و توجیهی برای غم و اندوه و حرص و ... وجود ندارد و پذیرفته نیست و دادگاه حکم صادر می کند، که معمولاً نتیجه ی حکم بیماری های روان تنی است.
در اسکن دوگانگی :
1- بیماری های روان تنی، شناسایی می شوند و حذف می شوند.
2- انرژی های پتانسیل منفی شناسایی و خنثی می شوند.
3- افزایش ظرفیت تحمل ایجاد می شود.
4- تشعشعات کلامی تغییر می کنند.
5- رفتار های دوگانه شناسایی می شوند.
6- تشعشعات وجودی تغییر می کنند.
چند نفر از زمانی که تصمیم گرفتند در این دوره شرکت کنند به شدت عصبی یا پرخاشگر یا بی صبر و تحمل و یا .... شده اند؟
اگر از شما بپرسند که آیا شما سرکوب یا تظاهر یا ... می کنید، همه می گویند
خیر. در این ارتباط به ما نشان می دهند که ما خشم و بی صبری داشته ایم ولی
سرکوب می کردیم و حال شروع می شود به بیرون ریزی .
در این حالت ما فقط باید به خودمان شاهد باشیم و مجادله نکنیم یا نا رضایتی
نشان ندهیم و یا ممکن است بیماری های روان تنی ما رو بیاید. این ها همه به
دلیل خنثی کردن انرژی پتانسیل منفی و نشان دادن دوگانگی های ما است.
سوال: اما ما که نمی توانیم خود را با جامعه سازگار نکنیم!
استاد: بله درست است. مثلاً ما عیب کسی را نمی گوییم و احترامش را نگه می
داریم ولی از طرفی دیگر حرص می خوریم؛ ولی پس از مدتی ارتقاء ظرفیت پیدا می کنیم و این منجر به عمق وجودی می شود که یکی از اهداف عرفان است.

ترم 2 - جلسه 1 - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر