۱۳۹۲-۰۹-۲۵

فیلتر های سنجش آگاهی های مثبت !


فیلتر های سنجش آگاهی های مثبت !

درک حضور:
این درک را از همان دوره یک شروع کردیم و هر چه جلوتر میرویم، این درک را بیشتر در خود و وجودمان حس میکنیم. تا جائی که همین حس حضور میتواند خیلی از تضادهای ما را حل و فصل کند. چون آرامش می آورد، بعد ما متوجه می شویم، آب روی آتش ریخته اند و خیلی از تضادهای ما حل شده است.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی
این شراب را اگر به ما بخورانند، که دارند می خورانند، خواستن از ما، نوشانیدن از آنها. درک هدفمندی خلقت و خیلی چیزهای دیگر.


دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر