۱۳۹۲-۰۹-۳۰

صدقه

صدقه !

موضوع این است که بعضی از کارهایی که ما انجام می‌دهیم ما را از فاز منفی می‌آورد فاز مثبت. این کار یک موقع است 50 تا یک تومنی من می‌اندازم در یک صندوقی، همین که می‌اندازم آن جا، من احساس می‌کنم، من یک مود (mood) دیگری پیدا کردم، به رقمش هم نیست. خاصیتش این است، از فاز منفی می‌آییم فاز مثبت، در فاز مثبت که قرار می‌گیریم ایمنی پیدا می‌کنیم، ایمنی نسبت به چی؟ ایمنی نسبت به موجودات غیرارگانیک، ایمنی در مقابل تشعشعات منفی دیگران، ایمنی در مقابل طلسم و ...، یعنی ایمنی کامل. این مسئله باعث ایمنی ما می‌شود و ما در قبال مسایل تشعشعاتی، مثلاً می‌گویند صدقه هفتاد نوع بالا را دور می‌کند. من خدمتتان بگویم هفتصد نوع بلا را دور می‌کند، بلکه بگوییم هفت هزار نوع بلا را از ما دور می‌کند، برای این که اگر تفکیک کنیم بشناسیم،

ما در واقع تمام صدمات و ضرباتی که می‌خوریم در فاز منفی داریم می‌خوریم. اگر برای ما طلسم جاری می‌کنند، کارگر می‌شود برای این که ما خودمان هم در فاز منفی هستیم. اگر موجود غیرارگانیک می‌آید برای این که در فاز منفی هستیم. در مقابل تشعشعات منفی دیگران هم در کلاس یک‌مان گفتیم، در باز است تشعشعات منفی هم می‌آیند داخل، تلنبار می‌شوند و بعد مریض می‌شویم این طور می‌شود .... همه این‌ها اتفاق می‌افتد.

بنابراين در آن جا آن دعا، در این جا این صدقه، کاری که می‌کند، نه این که برود لوح محفوظ را عوض کند، لوح محفوظ عوض نمی‌شود، من را ایمن می‌کند، یعنی حصار وجودی من را چکار می‌کند؟ یک در را می‌بندد با پنجاه تومن، با 10 تومن! رقمش مهم نیست. خاصیتش این است که ما را می‌آورد در فاز مثبت و به دنبال آن این اتفاقات می‌افتد، وگرنه لوح محفوظ، یعنی محفوظ یعنی اطلاعاتش غیر قابل تغییر است.

دوره 2 - استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر