۱۳۸۹-۱۱-۲۶

متن كامل دوره هاي عرفان كيهاني

متن كامل دوره هاي عرفان كيهاني جهت استفاده عزيزان همراه عرفاني - پياده سازي سي دي هاي صوتي استاد عزيز
به نام بي نام اوتوصيه بسيار مهم: با رعايت"" عدم اتصال"" از طرف افرادي که هنوز حلقه و حفاظ مربوط به دوره ها را ندارند. اين فايلها فقط جهت بررسي مطالب در اختيار همگان قرار داده شده است.عزيزان همراه عرفان کيهاني مي توانند همزمان با مطالعه مطالب دوره مربوطه، در ارتباط هم قرار بگيرند .

همراهان محترم در نظر داشته باشند اصل صداي استاد معتبر است. لذا پياده سازي محتواي سي دي صوتي لزوما تائيد صد در صدي سخنان استاد نيست.


کليه فايلها بصورت نسخه PDF مي باشد.Term #1:http://up.iranblog.com/images/0jmooz40n7cqcpaefq.pdfhttp://up.iranblog.com/images/crmgdayzfjaioxhml2.pdfTerm #2:http://up.iranblog.com/images/3ces6r3r52i0hk2xrmx.pdfhttp://up.iranblog.com/images/lxirba2aiof7fqi2n4o4.pdfTerm #3:http://up.iranblog.com/images/x9lyl34pfrmde7erfdf4.pdfhttp://up.iranblog.com/images/hgj70sry60yva74ma09.pdfTerm #4:http://up.iranblog.com/images/mk9ix7qyuui9wkyi5gwg.pdfhttp://up.iranblog.com/images/bdgaleaopci46gqvu1f.pdfTerm #5:http://up.iranblog.com/images/x4v4ba49dpwgazxw10an.pdfTerm #6:http://up.iranblog.com/images/7velqryfzrutm1yjck7r.pdfTerm #7:http://up.iranblog.com/images/3g7vjlzg47pytf19rtqk.pdfTerm #8:http://up.iranblog.com/images/iz7b0nvdvya37wtg76v.pdfTD:http://up.iranblog.com/images/hc1cn194j26ekt16k6.pdfPsymentology:http://up.iranblog.com/images/3lscirlbny9pb1z6pftt.pdfhttp://up.iranblog.com/images/oahlhfhvjk9w1jwqpxvj.pdf

با آرزوي اينکه از ادراکات ناب پر نشاط باشيد.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر