۱۳۹۹-۰۶-۱۸

خلاصه گزارش فعالیت های تحقیقات علمی سال 98

 به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
خلاصه گزارش فعالیت های تحقیقات علمی سال 98


      


1- مطالعات انجام شده در حوزه مغز و شناخت:

    بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر الگوی امواج الکترومغناطیسی مغز فرادرمانگران.
    بررسی نقاط فعال در شروع، حین و خاتمه ارتباط فرادرمانی در مغز فرادرمانگران.
    بررسی جایگاه های شروع فعالیت مغز در ارتباط فرادرمانی و گراف حاصل از ارتباط بین نواحی مختلف مغز فرادرمانگران.
    بدست آوردن و تحلیل تمام موارد سه گانه بالا در مغز غیرفرادرمانگران (گروه کنترل).
    مقایسه تفاوت بین رفتار مغز فرادرمانگران و غیرفرادرمانگران در شروع، حین و پایان ارتباط فرادرمانی.

♦ خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

    مداخله میدان شعوری و تاثیر آن بر رفتار مغز افراد فرادرمانگر و غیرفرادرمانگر اثبات و تایید شده است.
    شواهد و متر علمی لازم برای اندازه گیری ارتباط فرادرمانی (و طبعا سایر میدان های شعوری) در سطح مغز و فعالیت آن بدست آمده است که بر این اساس، پذیرش آن در دنیای علم به طور کامل هموار می شود.
    مداخله میدان های شعوری در سطح مغز افراد فرادرمانگر و غیرفرادرمانگر تفاوت اثر نشان می دهد.
    نواحی ویژه و منحصربفردی در مغز در حین ارتباط فرادرمانی فعال (با تغییر فرکانس خاص) می شود که از ویژگی های استثنایی مخصوص به این نوع ارتباط است و با نوع فعالیت های شناخته شده این نواحی در علوم شناختی، تفاوت های معناداری دارد.
    شبکه و گراف ایجاد شده از ارتباط بین نواحی مختلف مغز در ارتباط فرادرمانی بدست آمده است که به طور صرف منحصر به این ارتباط است(مانند اثر انگشت برای مغز در ارتباط فرادرمانی).
    نواحی فعال شده در مغز در حین ارتباط فرادرمانی با سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری های مختلف سایکوسوماتیک و نورورلوژیک تطابق معنادار و قابل ادعا دارد.

2- مطالعات انجام شده در حوزه سلولی و مولکولی:

    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلولی سرطان سینه MCF7
    بررسی تاثیر فاصله در تاثیرگذاری میدان شعوری (پلیت¬های یکسان ـ پلیت های متفاوت و انکوباتور یکسان ـ پلیت های متفاوت و انکوباتور متفاوت)- 3 سری آزمایش و هرکدام با سه تکرار
    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلولی سرطان مغز(گلیوبلاستوما) U87
    بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی حاوی سلول های سرطانی
    بررسی تاثیر میدان شعوری در تاثیرگذاری داروی ویژه کنسر(سرطان) بر رده سلولی U87
    بررسی تاثیر میدان شعوری با یک بار اعلام و اعلام های متعدد به ازای هر ساعت بر رده سلولی U87
    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر سلول های پرایمری فیبروبلاست جنینی(سلول سالم)
    بررسی تاثیر میدان شعوری بر سلول های پرایمری سرطان تخمدان در دانشگاه هاروارد آمریکا
    بررسی تاثیر میدان شعوری بر سلول های پرایمری سرطان کلیه در دانشگاه هاروارد آمریکا

♦ خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

    مداخله میدان شعوری در سطح سلول¬های زنده سالم و سرطانی (در مجموع 5 رده و پرایمری) اثبات و تایید شده است.
    مداخله میدان های شعوری در سطح بیان ژن و تغییرات مولکولی در سطح DNA اثبات و تایید شده است.
    مداخله در سطح رده سلول های سرطانی با افزایش قدرت تکثیر آنها همراه بوده است.
    مداخله در سطح سلول های سالم با افزایش توان و کیفیت تکثیر همراه بوده است.
    تکرارپذیری جواب مداخله میدان های شعوری تحت تاثیر فاصله بین نمونه و کنترل قرار دارد.
    نتیجه ی مداخله ی میدان شعوری در سطوح مختلف سلول، محیط کشت و داروها (مواد شیمیایی) موجود در متن آزمایش قابل بررسی و تحلیل است.
    مداخله در سطح سلول های پرایمری سرطانی، با کاهش تکثیر و ورود آنها به فاز مرگ (اپوپتوزیس) با توانی بیشتر از قدرتمندترین داروهای شیمی درمانی روز دنیا بوده است.

3- مطالعات انجام شده حوزه میکروبیولوژی:

    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رشد باکتری های گرم مثبت و منفی آزمایشگاهی (کلکسیونی)
    بررسی تاثیر جمعیت اولیه باکتریایی در پاسخ مشاهده شده در سویه های آزمایشگاهی
    اندازه گیری راندمان تاثیرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر سویه های گرم مثبت و منفی آزمایشگاهی (کلکسیونی)
    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رشد باکتری های گرم مثبت و منفی بیمارستانی (بیماریزای انسانی)
    بررسی تاثیر جمعیت اولیه باکتریایی در پاسخ مشاهده شده در سویه های بیمارستانی
    اندازه گیری راندمان تاثیرگذاری بر سویه های گرم مثبت و منفی بیمارستانی (بیماریزای انسانی)
    بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر تغییر رفتار مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بیمارستانی (بیماریزای انسانی)

♦ خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

    مداخله میدان شعوری در سطح باکتری های گرم مثبت و گرم منفی آزمایشگاهی و بیمارستانی (بیماریزای انسانی) اثبات و تایید شده است.
    گرم مثبت یا گرم منفی بودن باکتری ها تاثیری در نوع پاسخ به تاثیر میدان شعوری فرادرمانی نداشته است.
    اختلاف در جمعیت اولیه در سویه های باکتریایی آزمایشگاهی و بیمارستانی تاثیری در پاسخ به میدان شعوری ندارد.
    پاسخ به میدان شعوری فرادرمانی در سویه های آزمایشگاهی نسبت به سویه های بیمارستانی، غیر اختصاصی تر (کمتر وابسته به سویه) است.
    تفاوت در پاسخ سویه ها در مواجهه با میدان شعوری وجود دارد. تحلیل نتایج باید با توجه به نقش و ساز و کار سویه در اکوسیستم صورت بگیرد.
    تغییر در مقاومت سویه های باکتری بیمارستانی در مواجهه با میدان شعوری با درجات مختلف صورت می گیرد. تحلیل تغییر و عدم تغییر با توجه به جایگاه سویه در اکوسیستم قابل انجام است.

4- مطالعات انجام شده حوزه گیاه شناسی

الف- بررسی تاثیر میدان شعوری بر شاخص های فنوتیپی (آزمون فنوتایپینگ)

    الف-1 فنوتایپینگ در شرایط نزدیک به شرایط اکوسیستم و اقلیم طبیعی گیاهان
    الف-2 فنوتایپینگ در شرایط محیط کشت آزمایشگاهی و کنترل بیشتر بر اقلیم

ب- بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر شاخص های ژنوتیپی پارامترهای فنوتیپی تعیین شده در مرحله قبل.

    بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای رشد و تکوین گیاه تیپیک گلخانه ای (توت فرنگی) با بررسی مرگ و میر گیاهان، تعداد و سطح برگ، تعداد شاخه، تعداد گل، تعداد میوه، زمان گل دهی و میزان عفونت در جمعیت انبوه (120 گلدان) گیاهان و در زمان حدود 3 ماه در مقایسه دو گروه نمونه و کنترل.
    بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پارامتر رشد و تکوین گیاه Arabidopsis thaliana در شرایط محیط کشت آزمایشگاهی.
    بررسی تاثیر پارامترهای فاصله، الگوی قرار گرفتن در شرایط آزمایش، دما و پارامترهای محیطی بر تکرارپذیری جواب آزمون های گیاهی در دو مورد بالا.

♦ خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

    مداخله میدان شعوری در سطح گیاهان در شرایط طبیعی اکوسیستم گیاهی و محیط کشت آزمایشگاهی بر شاخص های فنوتیپی رشد و تکوین گیاهان اثبات و تایید شده است.
    بررسی تغییرات در شاخص های ظاهری رشد گیاهان با در نظر گرفتن قواعد تاثیرگذاری اکوسیستم بر گیاهان، نیازمند بررسی جمعیت قابل ملاحظه و زیاد از گیاهان تحت مطالعه است.
    شاخص های ظاهری تغییرات اندک و ظریفی دارند و حساسیت بالای روش اندازه گیری تغییرات موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است.
    میدان شعوری فرادرمانی باعث کاهش احتمال عفونت (بیماری) در گیاهان تحت مطالعه در شرایط طبیعی رشد، به میزان حدود 73% شده است.
    در طی زمان یک ماه مطالعه، شاخص های مهم رشد و تکوین در جمعیت کلی نمونه و کنترل (در اکوسیستم واحد گیاهی)، طی مدت یک ماه در جمعیت حدود 120 نفره به تعادل می رسد؛ به این مفهوم که پارامترهایی که در جمعیت کنترل در 10 روز اول بیش از نمونه بوده اند، در 10 روز دوم بالعکس، در نمونه بیشتر شده اند و نهایتا در 10 روز سوم (پایان ماه اول) در کل جمعیت نمونه و کنترل، شاخص در کل جمعیت در نمونه و کنترل بهم نزدیک تر شده اند.
    تغییرات در افراد مختلف در جمعیت نمونه، در شاخص هایی که افزایش نشان داده اند، در افراد مختلف جمعیت نمونه، میزان ارتقای متفاوتی را نشان می دهد.
    تاثیرگذاری میدان شعوری در حالت تکرارشونده (هر روز یک بار طی یک ماه) نسبت به یک بار اعمال شده (در آغاز آزمایش)، در محیط کشت آزمایشگاهی، تاثیر بیشتری بر رشد طولی ریشه گیاه (ژئوتروپیسم) داشته است.

5- مطالعات انجام شده حوزه میکروتوبول:

    بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی در حالت یک بار اعلام و چند بار اعلام بر تجمع و پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
    بررسی تاثیر فاصله بین چاهک ها و پلیت های حامل توبولینها بر نتایج پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
    بررسی شرایط تکرارپذیری آزمون میدان های شعوری بر توبولین ها و میکروتوبول ها.
    بررسی میدان های شعوری مختلف بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
    بررسی شرایط مشابه مطالعه مغز و مطالعه ی سلول سرطانی جهت تحلیل نتایج این دو مطالعه بر اساس رفتار میکروتوبول ها

♦ خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

    مداخله میدان شعوری در سطح توبولین ها و میکروتوبول اثبات و تایید شده است.
    پارامترهای موثر بر مشاهده اثرات میدان شعوری در سطح میکروتوبول ها متعددند: 1- فاصله بین پلیت ها. 2- فاصله بین چاهک ها. 3- هم زمانی انجام مطالعات یکسان جهت مقایسه نتایج.
    میدان شعوری فرادرمانی بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها طبق شرایط استاندارد و نرم آنها، تاثیری مثبت و افزاینده دارد.
    میدان شعوری تکرارشونده، نسبت به حالت تک باره، تاثیری فزاینده تر بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها دارد.

6- مقاله های ارسالی(9 مقاله) به کنگره آریزونا 2020 – آمریکا و فعالیت های مرتبط با آن

آریزونا برگزارکننده بزرگ ترین تجمع تیم های تحقیقاتی مطالعه کننده بر حوزه آگاهی از سرتاسر جهان هر دو سال یکبار است. اولین و آخرین حضور مجموعه تحقیقاتی عرفان حلقه در این کنگره مربوط به سال 2016 و ارائه یک پوستر بود. به منظور شرکت در آریزونای 2020 اقدامات زیر انجام و نتایج به شکل زیر حاصل شد:

    سابمیت خلاصه دو پروژه تحقیقاتی استاندارد تجربی توسط هسته علمی در حوزه مغز و سلول و پذیرش به صورت ارائه پوستر و اورال(ارائه به صورت سخنرانی) آن در کنفرانس آریزونا 2020 آمریکا.
    آماده سازی محتوای سایت علمی جهت برقراری ارتباط با مخاطبین محقق،cosmointel.comدریافت فایل، داده و مقاله از آنها و ارائه راهنمایی های لازم جهت طراحی مطالعه.
    نهایی سازی داده های هفت خلاصه مقاله دیگر و نهایی سازی و سابمیت آنها برای کنگره و پذیرش همگی آنها به صورت پوستر(نام پروژه ها پس از رونمایی در کنگره آریزونا، متعاقبا به اطلاع رسانیده میشود. زیرا، طبق مقررات شرکت در کنگره تا قبل از آن نباید منتشر شوند)
    آماده سازی هشت پوستر و یک فایل پاورپوینت ارائه شفاهی قابل ارائه با استاندارد جهانی.
    تشکیل تیم تخصصی زبان برای شناسایی کلید واژه های اساسی عرفان کیهانی حلقه و تفکیک آنها از کلید واژه های موجود در دنیای علم و سایت های جستجو و ترجمه دقیق منابع موردنیاز سایت، کاتالوگ و هسته علمی.
    آماده سازی درافت اولیه منوال ارتباط با محققین جهت آشنایی آنها با اصول اولیه مجموعه.
    آماده سازی درافت اولیه بروشور و کاتالوگ کنگره جهت ارائه به محققین.
    تهیه FAQ مناسب جهت آماده سازی تیم اجرایی و لازم برای محتوای سایت و کاتالوگ مجموعه.
    آموزش و آماده سازی تیم پنج نفره اجرایی علمی جهت حضور در غرفه و ارائه مبانی تئوریک و علمی مجموعه.

7- پروژه های متعدد در دست تحقیق (پس از پایان تحقیقات به اطلاع رسانیده می شوند).

منبع :    https://cosmointel.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

چاپ اولین مقاله ی دارای تایید ادیتوریال

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
چاپ اولین مقاله ی دارای تایید ادیتوریال
 


3 سپتامبر 2020 مصادف چاپ اولین مقاله ی دارای تایید ادیتوریال و در حال داوری (ورژن 1) حوزه ساینس فکت در ژورنال معتبر با داوری باز و متفاوت F1000Reasearch. ژورنال مذکور متعلق به کشور انگلستان و با H-Index به میزان 45 در زمره ژورنال های معتبر حوزه ی اگاهی با داوری علمی و متفاوت بصورت باز است. در این مقاله اثر میدان شعوری فرادرمانی در بهبود آثار تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) مطالعه و بررسی شده است. این ژورنال در بازه ی سال های 2012 تا 2020 در حال چاپ و ایندکس شدن در داده پایگاه معتبر و رسمی اسکوپوس است. لینک مقاله و فایل کامل آن در زیر برای استفاده و درج نظر محققان فراهم شده است.

    اثر میدان شعوری فرادرمانی در بهبود آثار تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

 https://cosmointel.com/alleviative-effects-of-faradarmani-consciousness-field-on-triticum-aestivum-l/

منبع :    https://cosmointel.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

 به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
حضور فعال محققین حوزه ساینس فکت در کنفرانس دانش آگاهی 

 

 


TSC 2020
حضور فعال محققین حوزه ساینس فکت در کنفرانس دانش آگاهی TSC 2020، مطرح ترین کنفرانس مطالعات حوزه ی شعور و آگاهی در جهان در تاریخ 24-28 شهریور 1399 با 9 خلاصه مقاله داوری و پذیرش شده. برنامه ارائه های آنلاین بصورت زیر است:

The Science of Consciousness ONLINE Conference

Livestream & On Demand | September 14-18, 2020 MST

Program Outline (only for Sciencefact studies) – updating

روز دوم: چهارشنبه، 26 شهریور 1399
زوم زنده - بحث های همزمان و پوستر - 6:30 تا 7:15 صبح به وقت تهران
زوم کانال 3: پوستر 1.0 فلسفه ، 2.0 علوم اعصاب ، 3.0 علوم شناختی/روانشناسی
2.0 علوم اعصاب
    بررسی رفتار الکترومغناطیسی مغز در حین اتصال فرادرمانی در یک جمعیت فرادرمانگر.
3.0 علوم شناختی و روانشناسی
    بررسی عملکرد خلاقیت و نوآوری برای بهبود کیفیت یادگیری با استفاده از هوش معنوی (درونی) از طریق میدان شعوری.
    بررسی تأثیر میدان شعوری (در روش سایمنتوتراپی) بر کاهش اضطراب زنان در مقایسه با رفتاردرمانی.
    بررسی تاثیر میدان¬های شعوری (به روش¬های فرادرمانی و سایمنتوتراپی) بر معنای زندگی، شخصیت و درک خداوند برای مراجعه¬کنندگان به مرکز عرفان کمال در تهران.
روز سوم: پنجشنبه، 27 شهریور 1399
جلسات همزمان زوم، بحث های زنده- 4:30 تا 7:30 صبح به وقت تهران
زوم کانال 2: پزشکی / شفا
C9: دارو / شفا
    تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده¬مانی و مرگ سلول¬های MCF7 سرطان پستان

روز پنجم: شنبه، 29 شهریور 1399
بحث های زنده زوم جلسات همزمان ساعت - 4:30 تا 7:30 به وقت تهران
زوم کانال 3: بحث درباره پوستر 4.0 فیزیک / زیست شناسی و 5.0 تجربی
4.0 علوم فیزیکی و بیولوژیکی

اثرات تسکینی میدان شعوری فرادرمانی بر Triticum aestivum L. تحت تنش شوری
    ارزیابی شاخص های افسردگی، اضطراب، استرس و سردرد در بیماران میگرنی طی درمان¬های متداول تحت تأثیر میدان¬های شعوری
    تأثیر میدان شعوری بر خصوصیات سیمان و رفتار آن
    بررسی تطابق چندین سیستم و پدیده فیزیکی با نظریه جهان تک ساختاری محمد علی طاهری

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس زیر مراجعه کنید: 

https://consciousness.arizona.edu/plenary

منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

پاسخ به سوالات عرفان حلقه: محمدعلي طاهري

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
پاسخ به سوالات عرفان حلقه: محمدعلي طاهري 


قابل توجه همراهان گرامي
لازم ذمر است اين متن فقط لينک ميباشد و براي ديدن و شنيدن سخنان شيواي استاد محمد علي طاهري با زدن به روي لينکها وارد صفخه اصلي ايشان شده و فيلمهاي لايو ايشان را تماشا خواهيد نمود.
لطفا به سخنان ايشان توجه فرماييد و حتما در صفحه مشترک شويد و لايک فرماييد.
با سپاس
 صفخه اصلي
Mohammad Ali Taheri

https://www.youtube.com/c/MohammadAliTaheriOfficial/featured
https://www.youtube.com/c/MohammadAliTaheriOfficial/videos

مقدمه سخنان
قسمت اول
https://www.youtube.com/watch?v=pyWj0qPEwL4
قسمت دوم
https://www.youtube.com/watch?v=VgUyY7IldZk&t=26s
قسمت سوم
https://www.youtube.com/watch?v=J4KhyUXZ7Vs

محمد علي طاهري  پاسخ به پرسش‌هاي مربوط به دوره جامع عرفان حلقه
قسمت 1
https://www.youtube.com/watch?v=ur1_pxyxnvU
قسمت 2
https://www.youtube.com/watch?v=aaYb7tHTPms
قسمت 3
https://www.youtube.com/watch?v=W1AiDh1gGAE&t=15s
قسمت 4
https://www.youtube.com/watch?v=2jZ681xOwEI
قسمت 5
https://www.youtube.com/watch?v=gexhOrIHolY&t=6s
قسمت 6
https://www.youtube.com/watch?v=ZPAtA1rx9YA&t=85s
قسمت 7
https://www.youtube.com/watch?v=SV-zhiVJYcY
قسمت 8
https://www.youtube.com/watch?v=KJidz4obUfo&t=40s
قسمت 9
https://www.youtube.com/watch?v=vuSgmqxCB0c
قسمت 10
https://www.youtube.com/watch?v=3G12pc53O10
قسمت 11
https://www.youtube.com/watch?v=5Io7N6SAmx4&t=11s
قسمت 12
https://www.youtube.com/watch?v=biSO5ek0vEE
قسمت 13
https://www.youtube.com/watch?v=08pQ6Cw1Xy8
قسمت 14منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

۱۳۹۹-۰۵-۲۸

نرگس محمدی تیر ۳۰, ۱۳۹۹

 به نام بي نام او

قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)

گروه خبري سايت

نرگس محمدی تیر ۳۰, ۱۳۹۹

به نام خدا


سرکار خانم نرگس محمدی


مبارز راه آزادی


زحمات و مجاهدت های شجاعانه شما در برقراری عدالت و آزادی خواهی، همچنین مبارزه با ظلم و ستم در راه احقاق حقوق تضییع شده من و سایر زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی و دفاع از حقوق بشر حماسه ای فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات حق طلبانه به ثبت رسانیده است. شما برای آزادی من در خلال سالها حبس اینجانب در بازداشتگاه ۲- الف اوین، بدون هرگونه چشم داشتی و بدون این که حتی وکیل قانونی من باشید. این موضوع، بار دیگر زنده بودن ارزش اخلاقی حرفه وکالت و تقدس این حرفه را در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی توسط وکلای آزاده به بهترین نحوی به اثبات رسانید).


امروز بدانید که ندای حق طلبانه شما به گوش آزاداندیشان جهان رسیده است.

در اینجا بار دیگر برای آزادی این دسته از وکلای محترم و زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان های ایران به علت عدم برخورداری از شرایط بهداشتی مناسب و جلوگیری از تلفات جانی این عده از همه نهادهای حقوق بشری و ذیربط درخواست رسیدگی و کمک عاجل دارم.


لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات من، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان(ساع) نامیده ام، عبارتند از:


زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.


زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.


زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد


(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت هیئت حاکمه آنها را در برنامه حذف قرار می دهد).


با آرزوی توفیق الهی


بنیانگذار مکتب عرفان حلقه: محمد علی طاهری


تورنتو: ۲۱/ژوییه/۲۰۲۰ – ۳۰/۴/۱۳۹۹

 

منبع :    www.mataheri.com

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com

صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 

www.instagram.com/ErfaneKeihani

www.telegram.me/erfanekeihani

@erfanekeihani


اطلاعیه محکوم کردن اعدام تیر ۲۵, ۱۳۹۹

 به نام بي نام او

قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)

گروه خبري سايت

اطلاعیه محکوم کردن اعدام تیر ۲۵, ۱۳۹۹

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر


بدینوسیله صدور هر گونه قرار محکومیت بویژه صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی- امنیتی و عقیدتی(ساع) را محکوم نموده، پیام جهانی«نه به اعدام» را با همه وجود به عنوان کسی که سالهای متمادی از عمر خود را بیگناه«در پای چوبه دار» سپری نمود، اعلام میکنم.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

تورنتو: ۲۵/۴/۱۳۹۹ – ۱۵/ژوییه/۲۰۲۰ 

منبع :    www.mataheri.com

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com

صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 

www.instagram.com/ErfaneKeihani

www.telegram.me/erfanekeihani

@erfanekeihaniاتمام حجت تیر ۲۱, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اتمام حجت تیر ۲۱, ۱۳۹۹
به نام خدا


با سلام و نثار دعای خدا


احتراما به استحضار میرساند:

متاسفانه در خلال دهه گذشته سرقت و مصادره داشته های عرفان حلقه همچنان ادامه داشته است. در واقع وضعیتی را که عرفان حلقه در خلال این مدت با آن مواجه بوده، درست مانند شکاری که بر زمین افتاده و گرگ ها آنرا محاصره و بر روی آن ریخته و هر گرگی گوشه ای از بدن غرق به خون این شکار را با دندان های تیز و برنده خود گرفته و در حال دریدن تکه ای از گوشت بدن آن می باشد. عرفان حلقه نیز به همین صورت، در دهه گذشته در چنگال عده ای فرصت طلب قرار گرفت که هریک با شگرد و به نوعی، اقدام به مصادره آن از طریق تحریف، تغییر و جابجایی در تعاریف عرفان حلقه نموده اند، آن هم در انظار عمومی و با وقاحت تمام.


اما در این راستا روش های مختلقی به کار گرفته شده است :


روش مصادره مستقیم– مانند آنچه که خانم … انجام داد و از طریق انتشار خبر جعلی شهادت من و… مبادرت به مصادره کلیه داشته های عرفان حلقه و ثبت آنها به نام خود نمود و…


روش مصادره غیر مستقیم– در این شیوه مصادره که بسیار معمول می باشد، ابتدا فرد سوء استفاده گر بعنوان مربی عرفان حلقه شروع به فعالیت میکند و پس از مدتی که شناخته شد و به مدد حلقه های رحمانیت الهی کار او بالا گرفت؛ بتدریح شروع به تغییر مطالب و آموزه ها نموده و پس از مدتی تحت این عنوان که محقق و آزاد اندیش است و در بند چارچوب خاصی قرار ندارد و سرسپرده کسی نیست!!! اقدام به التقاط موضوعات و نوشتن مطالب التقاطی، ایجاد تغییرات ظاهری بمنظور رد گم کردن و جمع آوری مطالبی از ادیان و مکاتب و اشخاص و احیانا نوشتن کتابی با این مطالب گردآوری شده، اعلام موجودیتی مستقل میکند. در حالیکه اساس کار او همان حلقه ها است. بطوریکه اگر حلقه ها و اصل تعاریف عرفان حلقه از او گرفته شود، دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. این گونه افراد، ضمن تدریس حضوری و آنلاین، مصادره عرفان حلقه را بتدریج با تغییر نامگذاری ها و… در برنامه کار خود داشته و در طی یک مدت زمانی آنرا از مسیر اصلی خود منحرف و به نفع خود مصادره کرده اند و یا در حال مصادره آن میباشند.


حلقه سوارها– عده ایی دیگر نیز پس از مربی شدن و جذب مخاطبین و از مدد و برکت حلقه های رحمانیت الهی و پس از اینکه اسمی به در کردند، به تدریح رشته دیگری را در حاشیه مربیگری عرفان حلقه مطرح میکنند که این گروه نیز به دو دسته تقسیم میشوند:


گروهی که میخواهند هم عرفان حلقه را داشته باشند و هم رشته جانبی اضافه شده را که معمولا هدف این عده صرفا منافع مالی است و منظور دیگری شاید نداته باشندندارند.

گروهی که عرفان حلقه را بعنوان سکوی پرتاب مورد استفاده قرار میدهند تا پس از معروف شدن و اسم در کردن در عرفان حلقه، رشته دیگر مورد نظر خود را در حاشیه آن مطرح کنند و به تدریج نام عرفان حلقه را کمرنگ کنند تا جایی که در انتها دیگر نامی ار آن باقی نماند و فقط رشته مورد نظر آنها مطرح باشد. نهایتا آنها در توضیح این پرخش خود میگویند ما محقق هستیم و تحقیقات انجام شده، ما را به اینجا هدایت کرد و…

جالب اینجاست که این عده چنین پروسه هایی را بسیار بی پروا و در انظار همگان و در فضای مجازی هم به پیش می برند. این خود نشان میدهد که این افراد هیچگونه پایبندی به اصول اخلاقی ندارند  و با این وجود میخواهند خود را بعنوان مربیان حوزه معرفت جویی معرفی کنند. در حالیکه هدف آنها فقط ثبت نام های بیشتر و کسب درآمد است نه پیشبرد اهداف معنوی و انجام تحقیقات علمی و تخصصی. تحقیقات ادعایی آنها نیز در این موارد صرفا به ایجاد یک رشته کاری مستقل برای خودشان منتهی شده است!!! و اگر از آنها پرسیده شود کدام تحقیقات علمی را انجام داده اید و یا کمک مالی کرده اید بطور مسلم هیچگونه حرکتی نکرده و هیچ حمایتی هم از این گونه موارد نداشته اند.


در اینجا در خواست میشود: این افراد از افکار منفعت طلبانه و… خود دست برداشته و به دامن معنویت حقیقی عرفان حلقه باز گردند. در غیر اینصورت مدیریت مجموعه ایجاب میکند، همانطوری که اسناد و مدارک ارائه شده در دهه ۸۰ شمسی نشان میدهد که این روزها و این انحرافات بخوبی پیش بینی شده (بویژه ریزش های زیاد سیاهی لشگرها)، بدون هیچگونه اغماضی افراد غیر متعهد را از هر دسته و رده ای (خیانتکاران، مصادره کنندگان، نفوذی ها، فرصت طلب ها، منفعت طلب ها و…) که باشند را اخراج نماید.


در ضمن به اطلاع میرساند: دوره های برگزار شده توسط این قبیل افراد از اصالت آموزه های عرفان حلقه برخوردار نبوده و مدیریت عرفان حلقه هیچگونه مسئولیتی از بابت اقدامات انحرافی آنها را عهده دار نمی باشد و به مشتاقان عرفان حلقه نیز تذکر داده میشود، مراقب باشند تا دوره های خود را با مربیان امانتدار و متعهد بگذرانند. زیرا انسان های که حتی به مربی خود هم رحم نکرده و خیانت میکنند؛ امکان ندارد که حقیقتا معرفت پژوه باشند و صرفا به دنبال تحقق اهداف خود هستند.


به امید خدا ادامه دارد.       

 با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

تورنتو: ۱۰/ژوییه/۲۰۲۰ – ۲۰/۴/۱۳۹۹

منبع :    www.mataheri.com

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com

صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 

www.instagram.com/ErfaneKeihani

www.telegram.me/erfanekeihani

@erfanekeihani


مزدوران تیر ۱۸, ۱۳۹۹

 به نام بي نام او

قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
مزدوران تیر ۱۸, ۱۳۹۹
به نام خدا

با سلام و نثار دعای خدا

احتراما به استحضار میرساند:

مزدوران فضای مجازی
بدنبال وارد کردن ضربات ناکارآمد همکاران نهادهای امنیتی نفوذی در مجموعه عرفان حلقه، بازهم شاهد استخدام مزدوران حرفه ای در فضای مجازی هستیم که بمنظور سم پاشی، لجن پراکنی و تاخت و تاز به عرفان حلقه و ترور شخصیتی اینجانب از وارد کردن هرگونه تهمت و افترا و… ابا ندارند. این تلاشهای مذبوحانه از این بابت انجام میگیرد تا شاید به کمک این ایادی مزدور در فضای مجازی، ضمن ایجاد موانع بسیار بر سر راه کمال گرایانه عرفان حلقه، بلکه بتوانند بر رسوایی های دهه اخیر نهادهای امنیتی و بی عدالتی های قوه قضاییه و… نسبت به من سرپوش نهاده و کاری کنند تا این لکه ننگی که دامانشان را گرفته در جار و جنجال های تصنعی که این مزدوران بوجود می آورند، بدست فراموشی سپرده شود. در این رابطه شاهد هستیم که هر چندگاه فرد خودفروخته ای در فضای مجازی که به درست یا غلط دارای مخاطبینی در رشته های غیر مرتبط به عرفان هستند (برای مثال در مورد این مزدور مورد بحث، یک خبرنگار ورزش های سالنی می باشد)،به ناگاه اقدام به حمله به شخصیت هایی میکند که به هر دلیلی نهادهای امنیتی با آنها بواسطه دارا بودن محبوبیت های اجتماعی و… ضدیت دارد. این موضوع به هیج عنوان تصادفی نیست و درست است که این خود ترفندی برای بالا بردن تعداد فالوورهایشان می باشد. اما در اصل به زد و بندهای مزدورانه پشت صحنه این عوامل خودفروخته با موسسات امنیتی و… بستگی دارد. این افراد حتی در سطحی نیستند که خواسته باشم حتی نامی از آنها ببرم. ولیکن دفاع در مقابل این خودفروختگی ها را وظیفه خود و همه مربیان و علاقمندان عرفان حلقه میدانم (البته اگر بعضی ها نگویند ما شاهد هستیم و قضاوت نباید کرد و…) و این حق را برای خود و مجموعه عرفان حلقه محفوظ می دارم.
با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری

تورنتو: ۸/ژوییه/۲۰۲۰ – ۱۸/۴/۱۳۹۹
منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

۱۳۹۹-۰۳-۳۱

با صفحات اصلی محمد علی طاهری

قدردانی از سازمان عفو بین الملل خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
قدردانی از سازمان عفو بین الملل خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

به نام خدا

سازمان محترم عفو بین الملل

با نهایت احترام

بدینوسیله مراتب قدردانی صمیمانه و سپاس خود را از تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر آن سازمان معظم در دفاع بشردوستانه چندین ساله از حقوق اینجانب در مقابل اعمال و رفتار غیرقانونی و غیرانسانی نهادهای امنیتی و همچنین کمک های موثر پس از خروج غیرقانونی من از ایران و نجات جانم از چنگال نفرت انگیز تروریست ها و عوامل وابسته به آنها و رسیدن به کانادا، اعلام میکنم. بدون شک اقدامات انسانی این سازمان در دفاع از حقوق بشر، نقشی اساسی در راه رسیدن انسان به عصر طلایی آزادی اندیشه و نجات از دوران سیاه انحصارطلبی های فکری و… ایفا میکند.
با تقدیر و تشکر
محمد علی طاهری

منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

۱۳۹۹-۰۲-۲۸

صفحات اصلی (استاد محمد علی طاهری) در شبکه‌های اجتماعی

به نام بی نام او
قابل توجه همراهان گرامی مجموعه بزرگ عرفان (حلقه) 
گروه خبری سایت
صفحات اصلی (استاد محمد علی طاهری) در شبکه‌های اجتماعی 


با عرض سلام و احترام

از دوستان و همراهان گرامی، تقاضامندیم که برای اطلاع پیدا کردن از اخبار و اطلاعیه‌ها و تحقیقات و در رابطه با روند گزارشات و مقالات در صفحات اصلی وارد شوید....
.
صفحات اصلی (استاد محمد علی طاهری) در شبکه‌های اجتماعی به شرح زیر میباشد.

لطفا برای ورود به سایت تحقیقاتی با فیلترشکن( vpn) وارد شوید.
.
سایت تحقیقاتی Cosmointel::
ثبت نام کنید

.
..
صفحه سایت تحقیقاتی در اینستاگرام ::
فالو کتید


توییتر استاد محمد علی طاهری::
فالو(دنبال) کنید

.
..
کانال اینستاگرام استاد طاهری::
فالو کنید 

.
..
کانال یوتیوب استاد طاهری::
دنبال کنید 


سایت اطلاع رسانی استاد طاهری::
دنبال کنید 

.
..
کانال اطلاع رسانی استاد طاهری::
دنبال کنید 


لازم بذکر است، دوستاران و همراهان مجموعه بزرگ عرفان (حلقه) را به صفحات دعوت نموده تا از این مطالب و مقالات و تحقیقات بهرمند و مطلع شوند.

لطفا به هر نوعی که دوستان میدانند این متن را به اشتراک بگذارند تا دیگر دوستان هم اطلاع پیدا کنند.
با تشکر
مدیرت سایت عرفان کیهانی (حلقه)

Www.erfanekeihani.com

CosmoIntel
Sciencefact Research Center: Monitoring Center For Consciousness Fields Studies۱۳۹۹-۰۲-۱۵

راه اندازی سایت تحقیقاتی «Cosmointel.com»

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
راه اندازی سایت تحقیقاتی «Cosmointel.com» 

به نام خدا

با کمال خوشوقتی، راه اندازی سایت تحقیقاتی «Cosmointel.com» را به اطلاع شما بزرگواران میرسانم. این سایت، مرجع رسمی تحقیقاتی مجموعه «عرفان کیهانی حلقه» است که وظیفه آن معرفی و ارائه مباحث نظری، مقالات تحقیقاتی وهرگونه اطلاع رسانی درحوزه موضوع شعور می باشد.

با آرزوی توفیق الهی 
محمد علی طاهری

برای دیدن پیام ویدئویی استاد محمد علی طاهری در خصوص معرفی سایت cosmointel به کانال یوتیوب مراجعه کنید: 

لطفا برای رعایت حق انتشار و به منظور اطمینان از صحت و اعتبار مطالب و ویدئوهای منتشر شده از طرف استاد محمدعلی طاهری خواهش می‌شود صرفا به کانال یوتوب ، کانال تلگرامی , کانال توئیتر، کانال اینستاگرام یا سایت های رسمی ایشان مراجعه فرمایید. 


منبع: @mataherinews2
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani


آقای محمد نوریزاد اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
آقای محمد نوریزاد اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
 به نام خدا

جناب آقای محمد نوریزاد

مبارز عزیز و ارجمند

خبر اقدام به خودکشی شما به عنوان راهی برای مبارزه منفی در مقابل ظلم و ستم روا شده بر شما و فرزند عزیزتان را شنیدم و بینهایت متاثر و متاسف شدم. باید یادآور شوم که وجود گرانمایه شما از سرمایه های ملی است و صرفا به خود شما تعلق ندارد که تصمیم به مبارزه از طریق اقدام به خودکشی نمایید. هرچند که خود من در بازداشتگاه الف – ۲ اوین چهار بار اقدام به خودکشی نمودم؛ اما من به منظور اجتناب از دادن اعترافات کذب و خلاف واقع، دست به خودکشی زدم و نه به منظور دیگری. از اینرو، در خواست میکنم در شیوه مبارزاتی خود تجدید نظر نموده و به مصداق آیه شریفه « و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» از این اقدام هرچند شجاعانه برای همیشه صرفنظر نمایید و خانواده، دوستان و همه آزاداندیشان را از این نگرانی برهانید. با وجودی که همه نگران ظلم و ستم روا شده بر شما و خانواده محترمتان هستیم.

با آرزوی توفیق الهی برای شما و همه مبارزین راه آزادی

محمد علی طاهری
تورنتو: May/3/2020 – ۱۴/۲/۱۳۹۹

منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

۱۳۹۹-۰۲-۰۷

نرم افزار آنلاین سایت ورژن 4.1

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
نرم افزار آنلاین سایت ورژن 4.1
با سلام
نرم افزار آنلاین سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی طراحی شد و در اختیار عموم قرار گرفت شما همراهان میتوانید از لینکهای زیر  که در اختیار شما همراهان قرار دارد این نرم افزار را دانلود نمایید .
ورژن 4.1  از لینک زیر قابل دانلود میباشد .
بعلت فیلتر بودن بعضی از بخشها میتوانید از فیلتر شکن استفاده نمایید .
به امید خدا و طلب خیر شما همراهان ورژن جدید این نرم افزار بصورت آفلاین و آنلاین که نیاز به فیلتر شکن نیست در اختیار شما همراهان محترم قرار میگیرد .
برای بروز شدن نرم افزار در قسمت منو و یا در قسمت بالا بروز رسانی میباشد که مطالب را بروز میکند .
در صورت هر گونه مشگل در نرم افزار میتوانید با ایمیل پشتیبانی سایت مشگل را مطرح نماید.
به امید آنکه این نرم افزار برای شما همراهان مفید بوده باشد .
به امید سلامتی استاد محمد علی طاهری عزیز .

لینک دانلود  »لینک مستقیم دانلود  »


ادرس وبلاگ »


ایمیل پشتیبانی »

با آرزوی توفیق الهی

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

اپیدمی جهانی زامبی گری اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اپیدمی جهانی زامبی گری اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

گفته شد اپیدمی کرونا و لجام گسیختگی ویروس ها که مدت هاست آغاز شده، انتظار می رود انواع هوشمند تر آن نیز در آینده ای نه چندان دور به میدان بیایند. این ویروس ها به نوعی مهار انسان را خواهند کشید تا زمین، این کره استثنایی در کیهان (از بین صدها سیاره شناخته شده و میلیون ها سیاره ناشناخته دیگر)، از دست انسان و بلند پروازی هایش نجات پیدا کند. موضوع ویروس ها و قابلیت کپی سازی های متنوع هوشمندانه آن ها موضوعی است که به تدریج بر انسان آشکار خواهد شد. با معلوم شدن حکمت زندگی این موجودات در جهت حفظ زمین، بیشتر به فلسفه طراحی چنین موجوداتی در اکوسیستم پی خواهیم برد (در مورد رشد انواع این قابلیت ها در کپی سازی بازهم صحبت خواهیم کرد).

اما از آنجا که این اپیدمی ها تنها خطر پیش رو نیست و انسان در برهه حساس و در نقطه عطفی در مسیر حیات خود قرار دارد؛
لازم است تصمیماتی اساسی را برای خود و آینده اش بگیرد.
همچنین باید دور نمایی درستی از آن چه که با آن مواجه خواهد شد، در اختیار داشته باشد. هرچند که این دورنما به هیچ وجه خوشایند نیست، ولی بهتر است تا نسبت به آن آگاهی داشته باشد. در اینجا راه حل اساسی در خود فریبی و فرار از حقیقت نیست.
حقیقتی که مدتهاست واقعیاتی از آن را به چشم خود در سرتاسر دنیا می بیند. واقعیتی که خبر از اپیدمی دیگری را می دهد. یک اپیدمی ذهنی که برای بشر و بشریت به مراتب مهلک تر از کروناست و می توان آن را اولین تجربه اپیدمی ذهنی برای بشر قلمداد کرد.

این پدیده که سطوح بسیار مقدماتی و خفیف آن مدتهاست در جوامع بشری شروع شده، به طرز فاجعه آمیز و خفت باری بشر را تهدید می کند که نه تنها جانها را به خطر می اندازد؛ بلکه ارزش انسان بودن را به طرز وحشتناکی نشانه می رود (هرچند که اکنون ممکن است وقوع چنین پدیده ای بسیار غیر واقعی و نامحتمل به نظر بیاید). اشاره به این موضوع فقط به منظور کسب آمادگی در مواجه و پیشگیری از آن است (هرچند که پیشگیری کامل امکان ناپذیر است). این معضل پیش رو، را می توان اپیدمی جهانی ذهنی بیخودی گری (زامبی گری) نامگذاری نمود (نام زامبی اشاره به داستانی تخیلی است که در آن مردگان در این دنیا زنده شده و از قبرها بیرون می آیند و… اما در واقع زنده شدن مردگان در این دنیا امکان پذیر نیست و این فقط یک تشبیه است).

اپیدمی بزرگی که انسان را در آینده به شدت تهدید می کند، اپیدمی ذهنی«بیخود از خود شدن (زامبی گری)» انسان است که در آن صورت افراد مبتلا، کنترل و احاطه ای بر اعمال و رفتار خود ندارند و دست به ارتکاب جنایات و اعمال عجیب و غریبی می زنند که به هیچ عنوان توجیه عقلانی و منطقی ندارد. در این پدیده حتی خود فرد نیز از علت و چگونگی ارتکاب این جنایات آگاه نبوده و به صورتی بی اراده اقدام به ارتکاب اقدامات غیر عادی می نماید و از چگونگی آن نیز بی اطلاع است. ارتکاب چنین جرایم جنایت باری چندین مشخصه ویژه دارد که نسبت به ارتکاب همه جرایم در گذشته به طور کامل متفاوت است. از جمله مهمترین این تفاوت ها عبارتند از:

1/ خارج بودن از اختیار فرد مبتلا، بی ارادگی و از خود بیخودی به هنگام ابتلا
2/ تمایل ناخودآگاه به ارتکاب جنایت
3/ عدم شناخت خود و دیگران به هنگام ابتلا (حتی نزدیکان و اعضای خانواده)
4/ آنی بودن بروز این ابتلا(فرد به صورت ناگهانی دچار این بیماری ذهنی می شود)
5/ کور و بی هدف بودن اقدام فرد و عدم انتخاب نسبت به موضوع، زمان ارتکاب و…
6/ عدم وابستگی فرد به هر نوع جریان و گروه خاصی که تصور شود اقدام او ناشی از تاثیر آن 7/ جریان بوده است (مگر بر حسب اتفاق).
8/ عدم وابستگی فرد به کسب منافع مالی و مادیات که انگیزه ای برای ارتکاب بیخودگری(زامبی گری) محسوب شود.
9/ عدم تعلق به هر نوع طبقه اجتماعی و صنفی خاص
10/ عدم وجود هرگونه ترسی در اقدام به بیخودی گری (زامبی گری) حتی ترس از جان (زیرا همه این افراد به هنگام ارتکاب جرم برای نجات جان دیگران به اجبار کشته خواهند شد).
11/ عدم برنامه ریزی فرد مبتلا از قبل برای ارتکاب اقدامات مجرمانه(از قبیل طراحی برای ارتکاب جرم، تهیه سلاح و…)
12/عدم اطلاع فرد مبتلا از قبل در مورد ابتلا به بیماری ذهنی«بیخودی»(به عبارت دیگر هیچ کس خبر ندارد که به بیماری ذهنی بیخودی (زامبی) مبتلا خواهد شد. بنابراین ترس و وحشتی بی سابقه بر جوامع بشری حکمفرما می شود).
13/ عدم اطلاع فرد مبتلا از آن چه را که به هنگام بیخودی (زامبی گری) انجام می دهد(عدم وجود طرح و نقشه و برنامه قبلی) و یا عدم اطلاع از کم و کیف موضوع بعد از ارتکاب آن چه را که انجام داده است (اگر بر فرض زنده بماند و کشته نشود. زیرا همه مجبور خواهند شد که برای حفظ جان خود در مقابل چنین پدیده ای، مسلح باشند).
14/ عدم مصونیت هیچکس از قربانی شدن توسط فرد مبتلا. بواسطه این که در لحظه ابتلا فرد مبتلا به بیماری ذهنی بیخودی(زامبی گری)حتی خانواده و نزدیکان خود را هم نمی شناسد.
15/ عدم امکان نجات فرد مبتلا به طرق رایج درمانی مانند روانپزشکی، روانکاوی و…
16/ عدم ارتباط و وابسته بودن ابتلا به زامبی گری به سوء پیشینه. ابتلا به این بیماری ذهنی با سوء پیشینه خاص و جنایی اکثریت غریب به اتفاق مبتلایان (در صورتی هم که فرد مبتلا سوء سابقه داشته باشد، صرفا اتفاقی است و ارتباطی به این پیشینه ندارد). به عبارت دیگر
عدم امکان شناسایی افراد مستعد به ابتلا به این بیماری ذهنی از قبل. زیرا معمولا زمانی فرد شناخته میشود که اقدام به انجام اقدامات مجرمانه جنایی خارج از اراده خود نموده و در این صورت دیگر چیزی نمیتواند او را متوقف کند و…

17/ …
نکته: به فیلم سینمایی سلیمان نبی(ع)، اشخاصی که دچار چنین حالتی می شدند، مراجعه شود.

اما انواع سطح پایین تری از این اپیدمی ذهنی که البته قابل قیاس با نوع پیشرفته آن نیست مدت هاست که وجود دارد. در این سطح ابتدایی از بروز این مشکل ذهنی احساس می کنیم که افراد دیگر خودشان نیستند و انگار که با یک جسم بی جان طرف هستیم. حالت چشم این افراد تغییر می کند و ثبات شخصیتی خود را از دست می دهند(این ورژن ها بسیار خفیف تر از ورژن های پیشرفته هستند و همه مشخصه های ذکرشده پیش گفته را ندارند). در این سطح مقدماتی(ورژن های ابتدایی) این پدیده ذهنی سالهاست که در گوشه و کنار دنیا شاهد ارتکاب جنایاتی کور بدون آنکه اهداف خاصی را دنبال کند، از سوی مبتلایان هستیم. هر روز نیز باید انتظار افزایش تعداد ارتکاب این موارد و شاهد بروز رخدادهای حیرت انگیز تاسف باری از این دست را داشت. به طوری که به زودی این پدیده حتی به همین صورت ابتدایی خود، دنیا را با یک معضل بزرگ مواجه خواهد نمود و باعث می شود تا زنگ خطر برای بشریت به صدا در آید. اما همانطور که گفته شد، خطر اصلی هنگامی است که سطوح بالاتر (ورژن های بالاتر) این بیماری ذهنی تظاهر پیدا کنند.

اما قبل از اینکه راجع به علل پشت صحنه ابتلا به بیماری ذهنی بیخودی گری(زامبی گری) صحبت شود؛ مایلم ابتدا گذری به نحوه پیشگیریی بسیار کلی آن بنمایم(البته بررسی و تشریح موضوع بسیار مفصل تر از این حرف هاست).

معرفت گرایی تنها راه نجات بشریت
انسان به خودی خود موجودی است که با وجود«معرفت» معنا و مفهوم پیدا می کند. او موجودی نیست که مانند سایر جانداران صرفا بر اساس غریزه زندگی کند. جدایی از «معرفت و معنویت» برای انسان سرنوشتی دیگر را رقم می زند که در مورد سایر موجودات تفاوتی فاحش دارد.

بنابراین ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان که فرصتی برای بازگشت به معنویت و کاستن از آلودگی های جسم، ذهن و روان می باشد؛ با تاکید براین که«معرفت گرایی» تنها راه نجات بشریت است و می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی انسان را اگر چه نتواند به طور کامل پیشگیری کند، ولی به طور قطع می تواند کاهش دهد.

از اینرو باز هم توصیه می شود تا با هستی آشتی کنیم و با آن همراه شویم و نه تنها زمین را وطن خود بدانیم، بلکه بدانیم که کیهان  و همه هستی وطن ماست (اینتریونیورسالیسم). امروز زمین ما را رد نموده و مردود دانسته است. اما وای از روزی که هستی ما را نخواهد و شرم از وجود انسان، همه کاینات را از همراهی با ما باز دارد. امروز شاهد هستیم که جسم انسان مورد حمله قرار گرفته، اما فردا ذهن انسان تحت حمله قرار خواهد گرفت و اتفاقاتی خواهد افتاد که انسانی را که قرار بوده اشرف مخلوقات باشد، تبدیل به اسفل مخلوقات نماید(البته در نهایت طرح الهی شکست نخواهد خورد). این پیچیده شدن مسیر، باعث سخت تر شدن راه و جا ماندن مدعیان دروغین کمال شده و همه رویاهای شیرین انسان های خود خواه و مغرور را بر باد خواهد داد.

پس تا فرصتی باقی است به فلسفه خلقت خود بیندیشیم و بدانیم که چنین خلقتی بی نهایت هوشمندانه است و مسیر آن نیز بسیار مهندسی و با طرح و برنامه حساب شده ای به پیش می رود. لازم است تا هویت اصلی خود را پیدا نمود و جایگاه خود را در هستی یافته و درک کنیم. در اینصورت با تن واحده خود در هستی به وحدت خواهیم رسید و با همسویی(هم فازی) با ذهن کل تر کیهان نسبت به بروز مشکلات پیش روی که ذهن انسان را  نشانه رفته، پیشگیری کرده و از مصونیت بیشتری برخوردار شد(با همسویی ذهن انسان با ذهن کل هستی، انسان قادر به درک جایگاه خود در خلقت خواهد شد) و در آن صورت میتواند روزگار بهتری در انتظار انسان باشد.

به امید خدا ادامه دارد…
با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
تورنتو: ۲۵/آوریل/۲۰۲۰ – ۶/۲/۱۳۹۹
منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

۱۳۹۹-۰۱-۱۹

کتاب های در دست انتشار استاد محمد علی طاهری

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت

کتاب های در دست انتشار استاد محمد علی طاهری

خاطرات من - جلد اول
زبان کتاب: فارسی

خاطرات من - جلد دوم
زبان کتاب: فارسی

خاطرات من - جلد سوم
زبان کتاب: فارسی

جهان ها
زبان کتاب: فارسی

حیات تاریک
زبان کتاب: فارسی

حیات روشن
زبان کتاب: فارسی

سایمنتولوژی
زبان کتاب: فارسی

سایکوسوماتیک
زبان کتاب: فارسی

شبکه ی شعور کیهانی
زبان کتاب: فارسی

عرفان کیهانی - حلقه
زبان کتاب: فارسی

عوالم
زبان کتاب: فارسی

فرادرمانی
زبان کتاب: فارسی
منتوسوماتیک
زبان کتاب: فارسی
آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
به نام خدا

درخواست آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی

بدینوسیله از مجامع بین الملل حقوق بشری و عفو بین الملل در جهت آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان های ایران که به واسطه شیوع کرونا در معرض بیماری و تلفات ناشی از آن قرار دارند، تقاضای اقدام فوری می نماید. همچنین، از عموم مردم آزاداندیش دعوت به مشارکت و همکاری در کلیه اقدامات بشردوستانه در این رابطه از جمله شرکت در طوفان های توئیتری و…  را دارم .

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیا ت و خاطرات، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده ام، عبارتند از :

زندانی سیاسی : کسی که ا یدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی : کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی : کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس ، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت آنها را در برنامه حذف قرار می دهد).


با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
تورنتو: ۱۳۹۹/۱/۱۶ – Apr/4/2020

رونوشت:

* کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
* عفو بین الملل
* کمیسیون بین المللی آزادی ادیان
* راهبری نوشته‌ها

منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

سرکار خانم نسرین ستوده فروردین ۱۴, ۱۳۹۹

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
سرکار خانم نسرین ستوده فروردین ۱۴, ۱۳۹۹
به نام خدا

سرکار خانم نسرین ستوده

مبارز راه آزادی

زحمات و مجاهدت های شجاعانه شما برای آزادی من در خلال سالها حبس اینجانب در بازداشتگاه ۲-الف از جمله حضور مداومتان با پلاکارد در زندان اوین )بدون هرگونه چشم داش تی و بدون این که حتی وکیل قانونی من باشید. این موضوع، بار دیگر زنده بودن ارزش اخلاقی حرفه وکال ت و تقدس این حرفه را در دفاع از حقوق قربا نیان دست ظالمی ن توسط وکلای آزاده به بهترین نحوی ثابت کرد( و مبارزه با ظلم و ستم در راه احقاق حقوق تضییع شده من و سایر زندانیا ن سیاسی، امنیتی و عقیدتی، و دفاع از حقوق بشر حماسه ای فراموش نشدنی است.

همچنین نگرانی های شما به هنگام ۱۷ بار اقدام به اعتصاب غذای من در بازداشتگاه، مبنی بر دست کشیدن از اعتصاب غذا بمنظور جلوگیری از وارد شدن لطمه جسمی به من را کسی فراموش نخواهد کرد. اما متاسفانه امروز مطلع شدم که شما در اعتراض به بی عدالتی برای چندمین بار اقدام به اعتصاب غذا نموده اید که بدینوسیله عاجزانه از شم ا درخواست میکنم همانگونه که در در آن زمان ها من نیز در مواردی به توصیه های شما توجه نموده و اعتصاب خود را خاتمه دادم شما نیز به این اعتصاب خاتمه بدهید و خانواده و دوستان خود را که به شدت نگران سلامتی شما هستند از این نگرانی برهانید.

در ضمن اطمینان خاطر داشته باشید که ندای آزادطلبانه شما به گوش آزاداندیشان جهان رسیده است .

مجددا برای آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان های ایران به علت عدم برخورداری از شرایط بهداشتی مناسب و جلوگیری از تلفات جانی این عده از همه نهادهای حقوق بشری و ذیربط درخواست رسیدگی و کمک عاجل دارم.

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیا ت و خاطرات من، تعاریف به کار رفت ه در مورد زندانیان سیاسی ، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی : کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد .

زندانی امنیتی : کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد .

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندار د و عقای دش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.

(در نتیجه ، این عده تحت تعقیب و حبس ، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت آنها را در برنامه حذف قرار می دهد).

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

تورنتو: ۱۳۹۹/۱/۱۴ – ۲۰۲۰/April/2

رونوشت:

1. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
2. عفو بین الملل


منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه)
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani