۱۳۹۸-۱۰-۲۱

لیست ارتباطات نرم افزاری13-10-98

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
لیست ارتباطات نرم افزاری13-10-98
به نام خدا
با سلام و نثار دعای خی ر
همانطور ی که قبلا اعلام ش د؛ اینجانب ترتیبی خواهم داد که بحث های ورژن جدید و مباحث پیش رو به تدریج
و به گونه ای مطرح شود که همه اقشار مختلف بتوانند آنرا دنبال کنند. بنابراین، نگرانی عده زیادی مبنی بر اینکه
سطح مطالب در حدی خواهد بود که عملا عده زیادی از دنبال کردن موضوعات باز خواهند مان د، ضمن تصدیق
موجه بو دن این نگرانی، تصمیم هایی اتخاذ نمودم که مانعی برای ادامه مسیر عزیزان معرفت پژوه ایجاد نشود و
از این بابت به آنها اطمینان خاطر می دهم .

ارائه میشو د؛ مجددا لیست میدان های شعوری ارائه شده » شبکه شعور کیهانی « در لیست زیر که از کتاب
اس ت. برای کمک به همگانی بودن آموزش ها به شرح موضوع فوق و فراهم ش دن پی گیری همه اقشار مختلف،
خواهشمند است مباحث دوره های مختلف عرفان حلقه را که تا کنون برگزار شده با مفاهیم دقیق مستند مورد
بازنگری قرار داده تا در تطابق با دروس پیش رو، اشکالی در مباحث نظری پایه وجود نداشته و تسلط دقیق لازم
و کافی نسبت به آن آموزه ها وجود داشته باشد.
در خاتمه بازهم از کلیه افرادی که به طرق مختلف با ایجاد تشکیک نسبت به تعلق این اطلاعیه ها به شخص
من دعوت به عمل می آورم که با توجه به این که دیر یا زود حقایق آشکار میگردد از اظهارنظرهای نسنجیده و
بازگردند که در عالم کثرت و نفاق، کسی به دست آور دی جز » وحدت راه « ایجاد تفرقه خودداری و به اصل
عواقب آسمانی ناشی از غضب الهی نخواهد رسید .

» اینترنت کیهانی « در رابطه با » میدان های شعوری «

1 - میدان های شعوری کل جزء -
- میدان های شعوری شعوری -
- ...
2 - میدان های شعوری جزء کل: -
الف( میدان های شعوری ذهن ی -
- میدان های شعوری ذهن کیهان ی -
- میدان های شعوری ذهن جمع ی -
- میدان های شعوری ذهن فردی -
- میدان های شعوری ذهن فردی سخت افزار ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی نرم افزار ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی ذهن جمع ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی ذهن جمعی ذهن کیهانی - - -
- ...
ب( میدان های شعوری حوزه حوزه : -
- ...
پ( میدان های شعوری اطلاعات -
- ...
ت( میدان های شعوری شعو ر -
- میدان های شعوری شعور مثب ت -
- میدان های شعوری شعور منف ی -
... -
ث( میدان های شعوری نرم افزار پایه :
- میدان های شعوری نرم افزاری
- میدان های شعوری نرم افزار- نرم افزاری
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزار ی
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزار- نرم افزار
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزا ر
- میدان های شعوری سخت افزار - نرم افزاری
... -
ج( میدان های شعوری- حیاتی:
- میدان های شعوری- حیات روش ن
- میدان های شعوری- حیات تاری ک
-1 میدان های شعوری حیات روشن پای ه
-2 میدان های شعوری حیات تاریک پای ه
میدان های بخش تاریک حیات کیها ن
میدان های بخش تاریک حیات وجود
- میدان های شعوری- حیات روشن - سخت افزا ر
- میدان های شعوری- سخت افزار- حیات تاریک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار- حیات روشن- حیات تاری ک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار -انرژی روشن- انرژی تاری ک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار- حیات تاریک- حیات روشن- انرژی روشن- انرژی تاری ک
. .. -
چ( میدان های شعوری ظاهری- باطن ی
. .. -
د( میدان های شعوری- متقارن معکو س
. .. -
ذ( میدان های شعوری- کنتر ل
. .. -
ر( میدان های شعوری- حفاظت
. .. -
ز( .. .
میدان های شعوری منف ی
عرفان « میدان های شعوری منفی شامل بخش وسیعی از میدان های شعوری متغیراست که قسمتی از آن به نام
نامیده می شود که در زمره تحقیقات این مجموعه نمی باشد . » قدرت 
با آر زوی توفیق الهی
محمد علی طاهر ی
98/10/13


لیست ارتباط های عرفان حلقه

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت

به نام خدا
لیست ارتباط های عرفان حلقه) مخصوص معرفت پژوهان( تا این تاری خ
ارتباط هایی که هر کسی بدون دعوت می تواند در آن قرار بگیرد :
- ارتباط ویژه
- لایه حفاظت بررسی برگردان موسیقی برروی ارتباط ویژه)کنترل تشعشع منفی که آموزش داده خواهد شد(
حلقه دوره 1
جلسه 1: توضیحا ت
جلسه 2 : حلقه فرادرمان ی )راه نزدیک، راه دور، یکطرفه و دوطرفه (
شامل همه موارد زیر برای خود و دیگران :
- درمان با تماس دست )فقط با رعایت موازین شرعی (
- شوک ، کانال ، تزریق )فقط با رعایت موازین شرع ی(
- درمان های موضعی )فقط با رعایت موازین شرعی (
- درمان بدون تماس دست
- اسکن با نیروی کیهان ی
- و.. .
- پولاریت ی)فقط برای خود به منزله آشنایی با موضوع و تجربه آن (
- اصلاح الگوی خواب از زاویه فرادرمانی)شفاف و رنگی شدن، وضوح تصاویر خواب(
جلسه - 6
- ارتباط با سوگند نام ه )با راهنمایی مربی فقط برای معرفت پژوهان شرکت کننده در دوره (
حلقه های دوره 2
- هم فازی کیهانی برای خود
- اسکن دوگانگی برای خود
- هم فازی کالبدی برای خود در کلاس توسط مربی و در منزل فقط با چشم بسته
حلقه دوره 3
کنترل ذه ن فقط برای خود
حلقه های دوره 4
جلسه 1 : کنترل دشارژ خارجی فقط برای خود
جلسه 2: تشعشع مثبت 1 و 2 برای خود و دیگران
جلسه 3 : کنترل تشعشع منفی 1 و 2 برای خود و دیگران
جلسه 4 : کنترل تشعشع منفی 3 برای خود و دیگران
جلسه 5 : کنترل تشعشع منفی 4 برای خود و دیگران
قطع ارتباط از شبکه منف ی برای خود و دیگران را با کسب اجاز ه
جلسه 6: تزکیه تشعشعات ی فقط برای خو د
حلقه های دوره 5
جلسه 1 : کنترل دشارژ درون ی برای خود
جلسه 2 : حلقه وحدت برای خود
جلسه 3: من معنوی )همزاد ( برای خود
جلسه 4 : تیک های شخصیتی برای خود
جلسه 5: بارش ) شرح صدر( برای خود
جلسه 6 : ارتباط روح جمعی
حلقه های دوره 6
جلسه 1: قونیه 1 برای خود و درمان دیگران از راه نزدیک
جلسه 2 : ذهن بی ذهن ی برای خود
جلسه 3 : شار ژ یونی و الکترونی برای خود
جلسه 4: قونیه 2 برای خود
جلسه 5: پاکسازی چاکراه ها برای خود
جلسه 6: هم فازی با زمان برای خود
حلقه های دوره 7
جلسه 1 : ارتباط گستردگی برای خود
جلسه 2 : شار ژ شعوری برای خود و دیگران
جلسه 3 : ارتباط اعوذ بالله 1 : این حلقه توسط مربی به دانش پژوهان ترم هفت تفویض می گردد و هر کسی
می تواند فقط برای خود اعلام کند .
ارتباط اعوذ بالله 2 : مربی ترم هفت این حلقه را بصور ت موردی) مورد به مورد ( برای هر کسی
فقط اعلام می نماید. این حلقه تفویض کردنی نیست .
جلسه 4 : حلقه بی نام ) آگاهی ( برای خود
جلسه 5 : آشتی با مر گ برای خود
جلسه 6 : کنترل تشعشع منفی 1 و 2 و 3 و 4 در روح جمعی
حلقه های دوره 8
جلسه 1 : ارتباط پیوند برای خود
- ارتباط قنوت برای خود
جلسه 2 : ارتباط قیام نما ز برای خود
- ارتباط رکو ع برای خود
جلسه 3 : ارتباط تعمید روح برای خود
- ارتباط سلام نما ز برای خود
جلسه 4 : مشاهده لایه حفاظت مراسم عبادی برای خود
- تجربه قرار گرفتن در لا مکان لا زمان لاتضاد برای خود
جلسه 5 : ارتباط سجد ه برای خود
- حلقه بی نام )آگاهی ( برای خود
- درمان با ذهن اشتراکی برای خود و دیگران
جلسه 6 : کنترل تشعشع منفی 5 و 6 برای خود و دیگران
- کنترل تشعشع منفی 6 در روح جمعی
- تشعشع مثبت 2 در روح جمعی
حلقه های دوره سایمنتولوژی )سایمنتولوژی نیاز به تکمیل شدن و ادامه مباحث دارد(
جلسه 1 : اصلاح الگوی خواب از زاویه سایمنتولوژی- فقط برای خود
این تجربه فقط برای معرفت پژوهان شرکت کننده در دوره می باشد و نباید برای دیگران اعلام شود .
جلسه 2 : ترک عاد ت برای خود و دیگرا ن
جلسه 3 : اصلاح طبع نرم افزاری در بنیاد برای خو د
جلسه 4 : مباحث جدی د
جلسه 5 : مباحث جدی د
جلسه 6 : مباحث جدید
حلقه های دوره تشعشع دفاعی ) با برنامه تدریس جدید(
جلسه 1 : تشعشع دفاعی 1 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیکران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی 2 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی تزریقی و تماسی برای دیگران با کسب اجازه )فقط با رعایت موازین شرعی(
جلسه 2: تشعشع دفاعی 3level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی 4 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- پاکسازی اماکن خصوصی راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
- پاکسازی اماکن خصوصی راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 3 : تشعشع مثبت 2 برای خود و دیگرا ن
- تشعشع دفاعی قطع دیداری راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 4 : تشعشع دفاعی تشعشع دفاعی level5 برای خود و دیگران را با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی قطع دیداری راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 5: تشعشع دفاعی level 6 راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی level 7 راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
جلسه 6 : تشعشع دفاعی 8 level راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی بدون لول در روح جمعی کل
- پاکسازی اماکن عمومی بدون کسب اجاز ه
- ارتباط با سوگند نامه با راهنمایی مرب ی
نکته مهم در تشعشع دفاعی: کلیه موارد تشعشع دفاعی فقط با کسب اجازه انجام می شوند.
نکات مهم:
- عرفان حلقه فقط در حد یک مقدمه ارایه شده و ادعای برخی از افراد مبنی بر سولو شدن و رسیدن به
کلاس بی کلاسی به طور کامل ادعای غلط و مردود است. به ویژه در موردی که در قبال دریافت شهریه به دیگران
القا شود که به کلاس بی کلاسی رسیده اند و سولو شده اند و... ضمن این که هنوز این مقولات به طور کامل
تعریف نشده اند .
- به طور قطع و یقین مردود و باطل و من درآوردی بوده و افراد را بدون » آتش به اختیار « مفاهیمی مانند
داشتن حفاظ های لازم درگیر مسایل ناخواسته ای می کند که هیچ اطلاعاتی راجع به آن ندارند و صرفا بر اساس
تخیلات مربیان متخلف شکل گرفته و از حلقه های دیگری استفاده نابجا میشود .
- حلقه های هوشمندی نیازی به اپدیت کردن ندا رند. بدیهی است کسانی که چنین ادعاهایی می کنند، ضمن
ارتکاب تخلف، مشخص میشود که هنوز مفهوم هوشمندی را درک نکرده اند.
- مربیانی که چارچوب درسی فوق را رعایت نمی کنند و مباحث دیگری را تحت عنوان دریافتها و آگاهی
های خود مطرح می کنند و نام حلقه ها را عوض کرده و کاربرد آن ها را با نام ه ا و تعاریف دیگری ارایه می
کنند. مرتکب تخلف هستند که در صورت ادامه این تخلف عمدی محسوب خواهد شد .
- رعایت اصل وحدت راه و عدم تداخل هر رشته ای)مانند روان شناسی و... ( با عرفان حلقه و زیر مجموعه
های آن به منظور جلوگیری از بیرون ریزی های ناخواسته، الزامی اس ت و تخلف جدی محسوب میشود .
- ادامه دارد.. .
با آرزوی توفیق اله ی
محمد علی طاهر ی
6 / 10 / 98


اطلاعيه / تعداد معدودي از مربيان عرفان حلقه

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه / تعداد معدودي از مربيان عرفان حلقه
به نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير

1 - با توجه به غرور کاذبي که تعداد معدودي از مربيان عرفان حلقه در خلال ساليان گذشته در غياب اينجانب به آن دچار گشته و قابليت هاي اجرايي حلقه هاي رحمانيت عام الهي را به حساب استادي خود گذاشته اند؛ اين عده با پيش آمدن بحث آپديت و به روز شدن و ادامه مباحث ناقص عرفان حلقه، وجهه ادعاي استادي خود را)که از اساس نيز کاذب بوده( در حال حاضر در خطر مي بينند ، اقدام به ايجاد شک و شبهه در خصوص اصالت اطلاعيه ها و در نتيجه مبادرت برخي افراد خيلي معدود به گير دادن به وجود بعضي از اشکالات فني در حذف برخي از لايه هاي لوگوي
کانال تلگرامي م ا و پيدا کردن چند تا عدد 9 که بتوانند با معکوس کردن آنها به عدد 6 برسند و جمع کردن اعدادي مانند 1 + 8 که نتيجه آن بشود 9 و بازهم آنرا معکوس نموده و تبديل کردن آن باز هم به عدد 6 که بلکه هر طور شده سه تا عدد 6 را رديف کنند و... انجام تلاش هاي مذبوحانه و بچگانه ديگري در حفظ عنوان استادي کاذب خود و...، به
اطلاع ميرساند :
در صورتيکه حلقه ها از اين افراد گرفته شود ، هيچکدا م حرفي براي گفتن و عرضه و خودنمايي و معرکه گيري در اختيار نخواهند داشت. بنابراين، با توجه به اينک ه کليه افرادي که به عرفان حلقه ورود پيدا کرده اند صرفا تا کنون با مباحث مطرح شده ناقص و ابتدايي آشنا هستن د و هيچيک از تعاريف اصلي مطرح شده در اين چارچوب را نمي دانن دو اطلاعات موجود در اين رابطه بسيار سطحي است و در صورت ورود به عمق موضوع، بسياري از اين مفاهيم رايج مانند کف روي آب بجا خواهن د مان د)مانن د تعاريف سطح ي: فرادرماني، تشعشع دفاعي، روح جمعي، طلب خير،
نيروي کيهاني، حيات کيهاني، قونيه، اعوذ، همفازي کيهاني، هم فازي کالبدي، مثبت 1 و 2، کنترل منفي، جهانها، عوالم،منشور عوالم و منشور عالم دوقطبي، من معنوي، انرژي هاي نو ع...، سيستم عصبي ثانويه و کانال هاي مربوطه و... (. از اينرو، به دليل اينکه در آسيب شناسي اين موضوع متوجه شدم که بزرگترين علت اين اغوا و غرور بيجا،به اينگونه افراد از طرف معرفت پژوهان رخ داده که عده کمي که جنبه و » استاد « خودشيفتگي و... در انتصاب نام ظرفيت لازم را نداشته اند، خود را گم کرده و امر بر آنها مشتبه گشته که واقعا در وادي عرفان، هفت آسمان را
درنورديده اند و.. . در واقع و در حقيقت استاد شده اند؛ در حاليکه :هر چه ميداني بجز يک وهم نيست چون تو خامي، پس بدانجا راه نيست لاف استادي مزن، تو با غرور و با دغل چون در اين وادي، کسي استاد نيست در عرفان حلقه براي هرکسي حتي خود من خودداري شود. » استاد « خواهشمندم از اين پس از بکار بردن لقب همه ما فقط و فقط معرف شعور و هوشمندي الهي هستيم و فقط به مدد حلقه هاي رحمانيت عام الهي است که جلوه اي پيدا کرده ايم و نه به واسطه استادي ما. در نتيجه، از اين پس به کساني که مدرس عرفان حلقه و معرف شعور اله ي
ناميده ميشوند تا رب گونه بودن راه و تعاليم همواره بين » مربي «، هستند ، به روال تعيين شده و مرسوم در عرفان حلقه معلم و شاگرد در جريان بوده و يادآوري گردد. بنابراين، از مربيان محترم هم در خواست ميشود به معرفت پژوهانخطاب کنند ؛ تا بتوانيم جلوي غرور و منيت اين عده » استاد « اين موضوع را يادآوري نموده و اجازه ندهند آنها را اندک را سد کنيم .
2 - اخيرا مشاهده شده که تبلي غاتي مبني بر عرضه کتاب هاي اپديت شده عرفان حلقه توسط عده اي در فضاي مجازي صورت مي گيرد که به اطلاع مي رساند که هنوز کتاب هاي جديد توزيع نشده و به محض آغاز پخشآنه اطلاع رساني خواهد شد. در ضمن عده اي نيز اقدام به تبليغ کتاب هايي نموده و اعلام کرده اند که بنده مطالعه آنها رابعنوان پيش زمينه مطالب جديد و... توصيه نموده ا م که بدينوسيله صرفنظر از مفيد بودن و يا نبودن آنها، اين ادعا و توصيه اکيدا تکذيب ميشود .
3 - با عرض معذرت از اينکه تعداد موارد به عدد 6 نميرسه و .. .
4 - ...

با آرزوي توفيق اله ي
محمد علي طاهري
 16 / 10 / 98
شانزده ديماه


اطلاعيه / 98 / 10 / 12

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه / 98 / 10 / 12
به نام خد ا
با سلام و نثار دعاي خير

پس از صدور اطلاعيه هاي اعلام ارتقاي دوره ها، عده اي از مربيان عزيز تصور نموده اند که منظور از اعلام دوره هاي جديد و به روز کردن آموزه ها اين است که همه دوره هاي آموزشي خود را تعطيل کنند. در حاليکه دوره ها )به غير از دوره تشعشع دفاعي که منوط به طي کردن دوره هاي مقدماتي عرفان حلق ه مي باشد و به صورت دوره جانبي به بعد از طي دوره 9 موکول شد ه (
تا اعلام جزييات برنامه جديد کماکان ادامه دارد)البته با رعايت کامل امانت داري نسبت به آموزه هاي عرفان حلقه و رعايت ليست حلقه ها و درس نامه هاي سابق .
در ضمن عده زيادي از مربيان و معرفت پژوهان ابراز نگراني از سخت شدن و ارتقاي سطح دوره ها نموده اند که صميمانه عرض ميکنم که ترتيبي داده شد که مباحث جديد و ارتقاء مطالب به گونه اي ارائه شود که براي همه گروه ها مفيد و قابل استفاده بوده و رضايت خاطر همگان جلب شود و همه تلاش خود را در جهت رفع اين مشکل خواهم کرد و در اين مورد ب ه همه دوستان عزي ز
اطمينان خاطر ميدهم. به اميد خدا پس از رسيدن به مسير اصلي مبتني بر رعايت اصل وحدت راه و حذف مطالب و مباحث انحرافي از سوي عده معدو دي خودنما و...
ادامه خواهيم داد .
با آرزوي توفيق الهي
محمد علي طاهر ي
12 / 10 / 98

اطلاعيه نام جديد حلقه ها 11/10/98


به نام بي نام او قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه) گروه خبري سايت اطلاعيه نام جديد حلقه ها 11/10/98 ب ه نام خدا با سلام و نثار دعاي خير با توجه به ورود به مرحله جديد از برنامه هاي آموزشي مقدماتي عرفان حلقه که جزييات آن به تدريج ارائه خواهد ش د و version جديد تعاريف مقدماتي عرفان حلقه طي يک دوره زماني ارائه ميشود؛ لازم است در اين خصوص دوستان عزيز با شکيبايي تمام رفتار کنن د و بدانند تا زماني که به اين اطلاعات دسترسي پيدا نکرده اند و در جريان مباحث جديد قرار نگرفته اند از عجله خودداري و از گمانه زني راجع به ارايه توضيحات در مورد ارتقاي تعاريف، دوره ها و آموزه هاي جدي د و...)با عنايت به تجارب قبلي و به رسم عادت بعضي از افراد با ادعاي دريافت آگاهي مانند آنچه که در مورد سايمنتولوژي و... رخ داده و بعضي از اظهار نظرهاي ناشيانه و عجولانه ديگر مانند رسيدن به کلاس ب ي کلاسي و... (اعلام ميگردد که هر گونه گمانه زني در اين موارد به طور قطع، غلط و مردود مي باشد و از اين پس به غير از ارائه تعاريف دقيق و استاندارد عرفان حلقه)بويژه تعاريف جديد( خودداري نمايند. بديهي است فرهنگ اصطلاحات عرفان حلقه و تعاريف ثبت شده و مستند به زودي در اختيار قرار خواهد گرفت. همچنين پاسخ به سوالات با توجه به جواب هاي استاندارد و مستن د و مرتبط با عرفان حلقه معتبر خواهد بو د. از اينرو، ضمن توصيه به دوستان عزيز جهت اجتناب از شتابزدگي در مورد نحوه آموزشهاي جدي د، بتدريج اطلاعاتي کلي در اختيار قرار خواهد گرف ت . همچنين همه دوستان بدانند که از قبل هم ه سوالات آنها در مورد آموزش هاي جديد کاملا مشخص است و اينجانب همه سوالات را مي دانم و نسبت به آنها واقف بوده و در يک دور ه زماني پاسخ سوالات و ابهامات داده خواهد شد. از اينرو، ليس ت زير به عنوان مقدمه بر اسا س آموزه هاي جديد در مورد نام و نوع حلقه هاي سابق و حلقه هاي آت ي جهت اطلاع اعلام مي گر د د)لازم به ذکر است که به غير از تعريف شبکه شعور « گفته ميشو د و همچنين » ميدان شعوري « ، خود عرفان حلقه، در ساير موارد کاربردي به نام و نوع حلقه ناميده ميشو د ( : » اينترنت کيهاني « نيز » کيهاني » اينترنت کيهاني « در رابطه با » ميدان هاي شعوري «1 - ميدان هاي شعوري کل جزء - - ميدان هاي شعوري شعوري -- ... 2 - ميدان هاي شعوري جزء کل: - الف( ميدان هاي شعوري ذهن ي - - ميدان هاي شعوري ذهن کيهان ي - - ميدان هاي شعوري ذهن جمع ي - - ميدان هاي شعوري ذهن فردي - - ميدان هاي شعوري ذهن فردي سخت افزار ي - - - ميدان هاي شعوري ذهن فردي نرم افزار ي – - - ميدان هاي شعوري ذهن فردي ذهن جمع ي - - - ميدان هاي شعوري ذهن فردي ذهن جمعي ذهن کيهاني - - - - ... ب( ميدان هاي شعوري حوزه حوزه : - - ... پ( ميدان هاي شعوري اطلاعات - - ... ت( ميدان هاي شعوري شعو ر - - ميدان هاي شعوري شعو ر مثب ت - - ميدان هاي شعوري شعو ر منف ي - - ... ث( ميدان هاي شعوري نرم افزار پايه : - ميدان هاي شعوري نرم افزاري - ميدان هاي شعوري نرم افزار نرم افزاري - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار ي - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار نرم افزار - - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزا ر - - ميدان هاي شعوري سخت افزار نرم افزاري - - ... ج( ميدان هاي شعوري حياتي: - - ميدان هاي شعوري حيات روش ن - - ميدان هاي شعوري حيات تاري ک - 1 حيات روشن پاي ه - 2 - حيات تاريک پاي ه بخش تاريک حيات کيها ن بخش تاريک حيات وجود - ميدان هاي شعوري حيات روشن سخت افزا ر - - - ميدان هاي شعوري سخت افزار حيات تاريک - - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار حيات روشن حيات تاري ک - - - - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار انرژي روشن انرژي تاري ک - - - - - ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار حيات تاريک حيات روشن انرژي روشن انرژي تاري ک - - - - - - - ... لازم به ذکر است، طي چندين مرحله بسياري از اطلاعات و تعاريف عرفان حلقه سوخته خواهد شد و يک مرتبه ارتقاي سطح کلي مباحث در پيش است و تطابق ترمينولوژي جديد با ترمينولوژي قديم بر اساس فهم دقيق از کليد واژه هاي قبلي تعريف خواهد شد، توصيه ميگردد مربيان عزيز در فاصله زماني پيش آمده نسبت به تسلط بر کلي دواژه هاي صحيح استاندارد قبلي مباحث عرفان حلقه براي خود و شاگردان اقدام مقتضي به عمل آورند که از سردرگمي خود و معرفت پژوهان در آينده نسبت به فهم درست تعاريف دچار مشکل نشوند. زيرا، رمز فهم و درک صحيح مطالب جديد منوط به داشتن فهم و درک دقيق از مطالب گذشته مي باشد . در خاتمه عده بسيار معدودي که احتمالا تخلفات آشکار و پنهان دارند در مورد اصالت اطلاعيه هاي صادره ايجاد شک و شبهه مي کنند که به طور قطع با توجه به اينکه امور در دست اقدام بسيار جدي اس ت، اين گونه اظهارنظرها باعث شرمندگي آنها خواهد ش د که بدينوسيله به افرادي که احتمالا ناخواسته و غيرعمد وارد اين بازي ها ميشوند، توصيه ميگردد از ارتکاب اين اعمال خودداري کنند. زيرا کاملا واضح و مش خص است که کسانيکه تخلفي ندارن د،» وحدت راه « هيچگونه اعتراضي نيز به اين اطلاعيه ها ندارن د. باز هم در اينجا از همگان جهت حرکت در مسير صرفنظر از اشتباهات احتمالي گذشته دعوت بعمل مي آور د. با آرزوي توفيق الهي محمد علي طاهر ي 11 / 10 / 98

اطلاعيه درد دل 10-10-98

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه درد دل 10-10-98

به نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير

به دنبال صدور چند اطلاعيه و اعلام تغييرا ت، هشدار و... برخي از دوستان عزيز مجموعه دچار
نگراني شده اند مبني بر اي نکه مگر چه اتفاقات اسفناکي روي داده که مجموعه عرفان حلقه را تا اين حد تحت تاثير قرار داده است. از اينرو توضي ح کوتاه و مختصري را در اين رابطه عرض ميکنم . ضمن اينکه اين توضيحا ت قياس مع الفارق بوده و هيچگونه وجه تشابهي با اصل داستان ندار د؛ اما طرح آن شايد خالي از لطف هم نباشد.
عده کثيري که با حضرت موسي )ع ( از رود نيل گذشتند و از نزديک در کنار آن پيامبر بزرگ بودند و
آ ن هم ه معجزات عجيب و غريب را به چشم خود دي د ه و از نزديک مشاهده کردند که رود نيل شکافته شد و .. . چهل روز نشد ه آ ن همه معجزات و مجاهدت هاي آن پيامبر عظيم الشا ن را به دست فراموشي سپردند. يا عيسي مسيح )ع ( با آن همه عظمت وجودي که در طول تاريخ بي نظير بوده و آنهمه عشقي را که به بشريت عرضه نمو دن د، حواريون او که همه جا همراه اين پيامبر و بزرگ مرد تاريخ بشريت بودن دو با او زندگي کردن د و هر روزشان چهره در چهره او تحت آموزه هاي آن پيامبر عشق و رحمت قرا رداشتن د، از ميان دوازده نفر حواريون، يکي از آنها آن چنان خيانت بزرگ را نسبت به ايشا ن مرتکب شد و او را به يک مشت سکه فروخ ت و.. . اما همانطور که در ابتدا توضيح داده شد هيچ نسبتي بين اين گفته ها و موضوع ابرازي اينجانب نيس ت، ولي اين سوال مطرح ميشود که آيا مگر ما از آنها بالاتريم؟ آيا نزديکي ما به خدا از آنها بيشتر است؟ و.. .
بايد عرض کنم به دنبال حدود 9 سال دوري من از مجموعه دوستان عرفان حلق ه و در نتيجه بي
سرپرست ي و عدم نظارت بر فعاليت هاي مربيان، بلاتکليفي آموزش ها، خرابکاري هاي افراد نفوذي،خيانت و اقدامات پشت پرده افراد خائن، خودنمايي ها و معرکه گيري برخي افراد بي جنبه، تخلفات بعضي افراد آگاه و يا ناآگاه و... که اين عده تعداد بسيار کم و اندکي را تشکيل ميدهند، باز هم جاي شکر فراوان به درگاه خداوند دارد و سپاس و تشکر فراوان از جمعيت گسترده دلسوزان و امانتداران اين مجموعه که خيل عظيمي از انسان هاي فرهيخته اي را شامل ميشود که همه مجاهدت و تلاش خود را درخلال اين مدت طولاني به عمل آورده اند و ضمن دفاع از اينجانب، همه وقت خود را صرف معرفي شعور الهي و حفظ آموزه هاي عرفان حلقه نموده و با چنگ و دندان اين آموزه ها را از مصادره، ايجاد انحراف و... با همه وجود حفظ کر ده اند. ممکن است سوال شود که اگر تعداد متخلفين و...
بسيار اندک بوده پس چه نيازي به اين همه اطلاعيه و هشدار و تغيير در برنامه و اضافه شدن تعهد نامه و... ميباشد.
در پاسخ بايد عرض کنم که همانطوري که يک سلول سرطاني صدتريليون سلول سالم را به خطر
مي انداز د؛ خطا و اشتباه و خيانت حتي يک نف ره م مي تواند آبروي مجموعه بزرگي را به سادگ ي به خطربيندازد. يعني دقيقا همان اتفاقي که در مورد اين مجموعه افتاده است و همانطور که نمک نشناسي يک نفر در دهه هفتاد باعث تحميل اخذ سوگند نامه از هزاران نفر تا کنون ش ده، خيانت و ضربه از پشت دو نفر ديگر نيز در طي سالهاي اخير و مدتي که من در حبس بود م به اضاف ه تخلفات ارتکابي عده معدود ديگر يباعث شيوع بدبيني، اعمال مقررات سختگيرانه، اخذ تعهد نامه و منظور کردن بسياري تغييرات و محدوديت هاي ديگر در آموزش و... شده اس ت. در حاليکه اين مجموعه ميليوني در خلال سه دهه گذشته فقط با 5 نفر خائن و نمک نشناس مواجه شده)جالب است که يکي از اين افراد در چند روز گذشته طي اطلاعيه اي ضمن تبريک ميلاد حضرت عيس ي ع نسبت به ظلم نظام و مظلوميت ملت ايران و دادخواهي از جانب آنها اطلاعيه صادر نموده و!!! در حاليکه زماني که من در زير چوبه اعدام بوده ام، اين خانم ضمن همسويي با نظام و ضربه زدن به من و مجموعه، به فکر سرقت و مصادره داشته هاي عرفان حلقه از کتاب و تردمار ک و نام ها و اسامي و آر م گرفته تا ادعاي جانشيني و... بوده است. کسي که حتي
اقامت خود را در آمريکا و کسب درآمد و همه چيز را مديون عرفان حلقه مي باشد، گذشته از ساير
موارد(، آنهم به صورت ناموفق و شکست خورده و رسوا که نسبت به اين جمعيت انبوه ميليوني، اين تعداد بسيار ناچيز و قابل اغماض مي باشد . اما حتي براي يک مجموعه عظيم هم وجود يک خائن کافي است تا همه اعتمادها از بين برود و ضربه هولناکي بر آن وارد شود. بقيه تخلفات ارتکابي هم واقعا ازسوي عده معدودي صورت گرفته که برخي از آنها نيز ناخواسته بوده چون عده اي طبق تحقيقات بعمل آمده، آموزش هاي خود را از بعضي از مربيان متخلف گرفته و بواسطه داشتن اعتماد نسبت به آنها، در جريان انحرافي بودن آموزه هاي خود نبوده ان د . اما به محض کسب اطلاع از اين موضوع و هشدار به عمل آمده در اطلاعيه ها به خود آمده و به مسير درست بازگ شته اند و در حال بازنگري به آموزه هاي درست و مستند عرفان حلقه هستن د تا مرتکب خيانت در امانت نشوند .
در خاتمه ضمن تشکر و قدرداني مجدد از همه دوستان فرهيخته و امانتداران عزيز از همه کساني که به هر نحوي در فعاليتهاي خود دچار انحراف، قصور، کوتاهي، نقصان و... ش ده اند، درخواست و دعوت مي نمايم تا به اصل وحدت راه بازگشته و امانتدار حقيقي شعور الهي باشن د تا براي خود و ديگران زمينه نمي گذرد و به محض خطور لحظه » من « ساز راستين کمال و تعالي باشند و بدانند که راه تعالي از مسير که » انا خير منه « مصادف ميشود با سقوط به اسفل سافلين غرور و مني ت و وقوع » من « اي فکر و طرح از آن پس ديگر محال است که با منيت و... کمالي به وقوع بپيوندد .

با آرزوي توفيق اله ي
محمد علي طاهر ي
98-10-10


اطلاعيه / مهم 98-10-8

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه / مهم 98-10-8
شفاف سازي مقررات و برنامه
به نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير
به منظور شفاف سازي مقررات و برنامه هاي آموزشي جديد در جهت رسيدن به اصل وحدت راه، استاندارد سازي آموزشها و جلوگيري از ورود مطالب انحرافي و... که متعاقب نظرسنجي از شما دوستان عزيز و ارجمند و پاسخگويي عملي به شکايات دريافتي از سوي برخي از افراد و... توضيحات مختصر زير ارائه مي گردد :

1 - دوره تشعشع دفاعي به بعد از طي نمودن دوره 9 موکول شد که به صورت جانبي فقط براي علاقمندان به کسب اطلاعات نظري و عملي در خصوص موجودات غير ارگانيک برگزار مي شو د و هيچ نيازي براي اينکه همه اين دوره را بگذرانند، هرگز نبوده و نيس ت.
لازم به ذکر است که اين دوره به منزله يک دوره تحقيقاتي است که بيشتر جهت اطلاع روانشناسان، روانپژشکان، پزشکان و برخي از افراد علاقمند برگزار مي شود و اصلا جزء دوره هاي اصلي عرفان حلقه نبوده است.
درحاليکه مغرضين اينگونه در طي سالها تبليغ و سم پاشي کرده اند که انگار عرفان حلقه فقط يعني تشعشع دفاعي وموجودات غيرارگانيک و عرفان حلقه را به عنوان جن گيري معرفي نموده اند و متاسفانه هيچيک از افراد مجموعه عرفان حلقه نيز در طي سالهاي گذشته در رد اتهام کذب فوق اين موضوع را شفاف نکرده اند و مطلبي ارائه نشده است.
علت تصميم فوق مبني بر موکول شدن دوره تششع دفاعي به بعد از گذرانيدن دوره 9 رسيدن افراد به بينش هاي لازم در حوزه عرفان حلقه و تسلط آنها در اين مورد مي باشد که بنا به پيشنهاد هاي بسياري از افراد اين دوره نمي بايستي اينقدر زودرس برگزار ميشده که با اين تصميم ، اشکال برطرف ميگردد. بنابراين لازم است از اين پس طبق همين برنامه عمل شود. در ضمن کليه مباحث مربوط به تشعشع دفاعي در همين دوره طبق ليست ارائه شده ارائه مي شو د و جاي هيچ نگراني از نظر کم و کسري و. .. نيست.
همچنين کساني که دوره تشعشع دفاعي کنوني را قبلا طي کرده اند و از آنجايي که با مقايسه با برنامه جديد ، اين دوره ناقص اس ت، با برنامه اي که اعلام ميشود، تکميل خواهد شد. اين تصميم هر چند که تاخيري دربرگزاري اين دوره ايجاد مي کند ولي افراد علاقمن د با پختگي بيشتري موضوع را دنبال خواهند کرد.
عزيزاني که اين دوره را گذارانده اند براي دريافت حلقه دفاعي لول 5 ، 6 ، 7 و 8 طبق برنامه اي که اعلام خواهد شد به آنها تفويض ميشود دليل ديگر اتخاذ اين تصميم برخورد با موضوعي است که برخي از افراد فقط دوره هاي بسيار ابتدايي و تشعشع دفاعي را گذرانيده و بدون ورود جدي به مباحث دوره هاي بالاتر عرفان حلقه و رسيدن به فهم عميق از آن ،اقدام به معرکه گيري هاي مختلف با سوء استفاده از اين رشته نموده اند که باعث خراب شدن وجهه عرفان حلقه و تقويت شائبه را نموده است.
در ضمن برخي از اين افراد با ارائه ادا و اصول مانند انگشت » جن گيري « افتراي بي پايه و اساس
گذاشتن بر روي پيشاني افراد و انجام حرکات غيرعادي که هيچ جايگاهي در عرفان حلقه و در تشعشع دفاعي ندارد، اقدام مي کنند که بدينوسيله اعلام مي شود که اصولا در عرفان حلقه و به ويژه در تشعشع دفاعي نياز به اجراي هيچ ادا و اصول و حرکت و رفتار خاصي نيست و هر نوع حرکت ويژه اي در کليه موارد عرفان حلقه به منزله معرکه
گيري و خودنمايي تلقي مي شود.

2 - از آنجا که در عرفان حلقه هيچگونه مراسم، مناسک، تشريفات، ادا و اصول و حرکات نمادين و... وجود ندارد، از انجام هرگونه حرکات نمايشي، دست زدن به افراد نامحرم)تا حد امکان بدون تماس صورت بگير(، گرفتن دست يکديگر به هنگام برقراري اتصالها، هر گونه عمل و خودنمايي که مخاطب را بجاي شعورالهي به شخص معطوف کند و... جدا اجتناب شود)اگراينجانب در کلاس براي کنترل افراد اين کار را در مواردي بالاجبار انجام داده ام صرفا به منزله آموزش و کنترل مورد بوده ، که درحال حاضر به واسطه اينکه اين آموزش ها شناخته شده ، به منظور جلوگيري از سوءاستفاده و سوءبرداشت ، تا حد امکان ديگر نيازي به آن نيست)به ويژه اينکه براي همين مورد در دادگاه سال 90 براي اينجانب برطبق سند فيلمي که در فضاي مجازي موجود است، 74 ضربه شلاق تعيين حد شد.
بنابراين با استفاده از اين تجربه تلخ لازم نيست ديگران خود را در چنين حيطه اي وارد کنند.

3 - در آموزش جديد دوره سايمنتولو ژي )که در حال حاضر دوره ابتدايي آن هم بسيار ناقص است(، کاملا مستقل بوده و نيازي به گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي ندارد و موضوعات ذهن و روان شناسي فراکل نگر را به طور مستقل آموزش مي دهد که دوره يک سايمنتولوژ ي پس از تکميل شدن از دوره 9 در حال حاضر به دوره 2 منتقل مي شود تا افرادي)به طور عموم کادرهاي درماني( که فقط مي خواهند دوره هاي طب مکمل را بگذرانند و علاقه اي به مباحث خودشناسي و عرفان ندارند بتوانند در ابتدا اين دوره ها را گذرانيده و از ادامه مسير خارج شوند. تا در حد امکان فقط افراد علاقمند به عرفان در مسير باشند .
دوره سايمنتولوژي تا اطلاع ثانوي پس از ترم 8 با عنوان ترم 9 برگزار خواهد شد و بعد از تکميل مباحث جديد که متعاقبا اعلام خواهد شد بعد از ترم يک قرارميگيرد.

4 - دوره هاي مربي گر ي به پس از گذرانيدن 9 ترم اوليه موکول شد)گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي اختياري بوده و فقط يراي مربياني است که قصد تدريس آنرا داشته باشند(. اين موضوع به لحاظ اطمينا ن از به دست آوردن بينش و شناخت لازم و کافي افراد از مباحث مقدماتي 9 ترم اوليه عرفان حلقه مي باشد. آنهم با اداي سوگند نامه و سپردن تعهدهاي اخلاقي مربوطه .
5 - دوره فراپزشکي، مديريت کل نگر به دوره هاي فرادرمان ي و سايمنتولوژ ي اضاف ه ميشود .
6 - دروس مربوط به ايجاد حوزه هاي شعوري)مانند درمان از راه دور تلويزيون( جزء مباحث آتي مي باشد .

7 - اطلاعات مربوط به ارتباط تغذيه چاکراهي که در روح جمعي )ذهن جمعي( قبلا اعلام شده، جزء مباحث آتي مي باشد .
8 - کنترل هاي تشعشع منفي در دوره 4 تدريس مي شود و اعلام و کاربري از آن نيازي به داشتن اطلاعات دقيق و گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي ندارد و مستقل مي باشد.
9 - تشعشع مثبت 2 در دوره تشعشع دفاعي تدريس ميشود .
10 - فرق بين اعلام و تفوي ض در اين است که با اعلام براي افراد، براي آنها موضوع حلقه ها فقط اعمال ميشود و آنها ميتوانند فقط از اثربخشي حلقه ها برخوردار شوند. وليکن با تفويض موضوع حلقه به افراد، آنها صاحب حلقه مي شوند که مي توانند آنها هم براي ديگران از آنها استفاده کنند .
11 - دريافت شهريه براي نشان دادن فعاليت آموزشي در حوزه عرفان حلقه و جلوگيري از شائبه و رد اتهام کذب بودن است که به هيچوجه درست نبوده و آموزش آزاد عرفان حلقه نه به صورت حزب » فرق ه « و سم پاشي مبني بر و دار و دسته بوده و نه هيچ چيز ديگري. اما طبق گزارشات دريافتي ممکن است برخي از افراد به عرفان حلقه به عنوان وسيله اي براي کسب درآمد و گذاردن دوره هاي غير ضروري و نامربوط براي بالا بردن تعداد ثبت نام و اخذ شهريه استفاده کرده باشند که به اين وسيله به اين افراد هم تذکر داده ميشه که از راه خود بازگشته و شعور الهي را
بازيچه دست خود قرار ندهند)و فراموش نکنند که عواقب آسماني مندرج در سوگندنامه بيخ گوش ماست(. همچنين از اقدام مربياني که مايلند درآمد حاصله از آموزش خود را به موسسات خيريه کمک کنن د، بسيار استقبال ميشو د )با نگهداري رسيدهاي پرداختي مربوط ه. زيرا بعضي از افراد چنين ادعايي را دارند، بدون آنکه مدرکي در دست داشته باشند.
12 - در عرفان حلقه موضوعي به نام ارتباط با لوگو و يا هرگونه نماد ديگري نداريم)ارتباط از طريق تلويزيون و... ارتباط با پايان نامه، شکل هاي متغير طراحي در ترم 3 فعلي و ... مباحث خاصي هستند که در آينده مورد بررسي قرار مي گيرند .
13 - عرفان حلقه هيچگونه مخالفتي با اداي ذکر و ... ندار د)همچنانکه در دروس و کتب راجع به مراتب مختلف آنهم صحبت شده است( فقط در ارتباط با حلقه ها براي اينکه ثابت شود که فقط کارها از طريق شعورالهي انجام شده و نه از طريق ديگري از جمله از طريق ذکر و ورد و...، که معمولا طبق گزارشات مفصل دريافتي، متعاقبا افراد با تحقق موضوعات حلقه ها، کارهاي صورت گرفته به حساب نفس حق خود در اداي ذکرها و... گذاشته و آنرا منتسب و مربوط به قدرت ايمان خود و... مي کنند که اشکالات بسيار زيادي توسط اينگونه افراد معدود ايجاد شده است.
همچنين بعضي افراد اقدام به خواندن اوراد و اذکار و کلمات و جملات و... حين ارتباط گرفتن افراد مي کنند تا به آنها القا شود که نتايج حاصله به واسطه گفته اين عبارات تاکيدي آنهاست و اين نفس آنهاست که حق است و کار انجام ميدهد.
در حاليکه موضوع حلقه ها در هر صورت و توسط هر فردي تحقق پيدا مي کند و ارتباطي به اين ادا و اصولهاي من درآوردي ندارند .
به اميد خدا ادامه دارد.. .
با آرزوي توفيق اله ي
محمد علي طاهر ي
98-10-8


اطلاعیه / انحرافاتی که توسط عده ای معدودی

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعیه / انحرافاتی که توسط عده ای معدودی
به نام خدا
با سلام و نثاردعای خیر
با توجه به انحرافاتی که توسط عده ای معدود خواسته و یا ناخواسته برای موضوع عرفان
حلقه پیش آمده و سلیقه های شخصی به عنوان دریافت آگاهی وارد مباحث آن شده که در این
صورت بدیهی است که در صورت ادامه چنین روند فرصت طلبانه ای پس از اندک زمانی دیگر،
از اصل موضوع چ یزی باقی نمی ماند. از اینر و به استحضار میرساند:
- را نمی دانند. این ناآگاهی » شهود « و » کشف « متاسفانه برخی از مربیان هنوز فرق بین
باعث بروز برداشت های بسیار غلط و رسیدن به غرور کاذب ناشی از دسترسی به آسمانها و
» شهود « سولو شدن و رسیدن به کلاس بی کلاسی ، آتش به اختیار و... شده است. توض یح

این که
نشان دادن صحنه هایی است رمزی و با شکوه که طی آن فرد در جریان سیر در حلقه های
رحمت عام الهی با آنها مواجه میشود و به دنبال کسب این تجربه به نوعی از حجت قلبی میرسد
که این حجت قلبی فقط برای خود فرد دریافت کننده معتبر است و برای دیگران هیچگونه ارزشی
ندارد. برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی از تجارب گذشته خود می پردازم:
- من در چند دهه قبل شهود بسیاری داشتم ازجمله یکی از این تجارب مبنی بر ای نکه احساس
کردم در آسمان سوم قرار دارم)از آسمان بالاتر به دلایلی نمیگویم(. در آنجا رنگها و نورهای بود
که در روی زمین هرگز ندیده بودم. احساس می کردم صداهایی را می شنوم که از راه گوش
نیست و در وجود من طنین انداز می شود. ضمن این که هیچگونه پیکری نداشتم و همه چیز با من
در یگانگی بود و دیدی که از هرطرف ادامه داشت و همه وجود من چشم بود و گوش و حس
هایی که هیچگونه تعریفی زمینی ندارند. به طور همزمان در همه چیز قرار میگرفتم در حالیکه
هیچ چیزی هم وجود نداشت، در آنجا گفته می شد)بدون کلام( درحال نگاه به درون خود هستی.
اما از طرف دیگر من فکر می کردم در آسمان سوم هستم و...
گفته میشود. این گونه شهود هیچگونه ارزشی برای دیگران ندارد » شهود « به توصیفات فوق
زیرا همه براحتی میتوانند بگویند که گوینده این مطالب خیالاتی شده و مشاعر خود را از دست
داده است و...
بنابراین در وادی عرفان این شهود نیست که برای دیگران ارزش دارد. بلکه کشف است که
ارزشمند بوده و جامعه بشری را تغییر می دهد. مانند عرفان حلقه که در همه ابعاد مانند: انسان
شناسی، هستی شناسی، کیفیت شناسی وجود، کیهان شناسی شعوری، جهان شناسی

رفتاری،
فرادرمانی از منظر عرفان، فرادرمانی از منظر طب مکمل، سایمنتولوژی، جهان شناسی
انواع)عوالم، جهانهای...(، حیات شناسی، ذهن شناسی)فردی جمعی کیهانی(، مدیریت کل نگر،

- -
فلسفه وجود و ده ها موضوع کلی دیگر که همه این مطالب نو و جدید را به عنوان کشف ارائه
نموده است. در حالیکه تا کنون اینجانب به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه، حتی یکی از شهود خود
را هم تعریف و بیان نکرده ام. زیرا از بی ارزش بودن آنها برای دیگران کاملا واقف بوده ام.
ضمن این که حتی اگر هم می دانستم می تواند برای برخی افراد مفید باشد ولیکن به منظور فرار
از اتهام خیالاتی و اسیر وهم بودن، بازهم این کار را انجام نمی دادم و...
اما متاسفانه عده ای با دریافت شهریه، شهود خود را با بوق و کرنا در گروه ها به اشتراک
گذارده و آنرا به عنوان نشانه ای بر سولو شدن و رسیدن به کلاس بی کلاسی، آتش به اختیار و...
جا زده و القا می کنند. در حالی که هنوز فقط مقدمه ای از عرفان حلقه را در اختیار دارند، با
تغییر تعریف حلقه ها کاربرد آنها را در جهت اهداف خود تعریف و جا می زنند. بنابراین با دلایل
بسیار زیادی از جمله موارد ذکر شده تصمیم به ارائه لیست حلقه ها)البته با مختصری تغییر در
چیدمان آنها( و متعاقبا لیست درس نامه ها و در آخر جزوه های آموزشی و... نمودم تا همه افراد
مشتاق و معرفت پژوه بدانند که موضوع عرفان حلقه و مباحث آن چیست. تا به محض این که
متوجه انحرافی بودن مطالب نسبت به درس نامه ها شدند، بدانند که مربی آنها امانتدار نیست و
قصد مطرح کردن خود و خودنمایی دارد و هدفش موضوع عرفان حلقه نبوده و فقط با نیت ثبت
نام و کسب درآمد وارد این وادی شده است)اگر اهداف مشکوک دیگری که از مربی نماها

مشاهده
گردیده، در بین نباشد(.
در اینجا با توجه به اینکه تصم یم راسخ برای پاک کردن چهره عرفان حلقه را از افراد ناباب،
فرصت طلب، بی جنبه، خودشیفته و... دارم ضمن توکل به خدا از همه عزیزان مشتاق به معرفت
جویی درخواست می کنم که با هوشیاری تمام مراقب همه اینگونه افراد که به هر نحوی آبروی
مجموعه را به خطر می اندازند، باشند تا بتوانیم فرصت بازگشت به آنها بدهیم و در صورت عدم
بازگشت، آنها را از این مجموعه برانیم.
لازم به ذکر است دوره مقدماتی سایمنتولوژی که در حال حاضر بسیار ناقص است، فعلا به
دوره 9 انتقال پیدا کرده تا پس از تکمیل این دوره به ترم 2 انتقال پیدا کند)حداقل 6 دوره تکمیلی
سایمنتولوژی که هریک از منظر بخصوصی ارائه مطلب دارد، متعاقبا معرفی میشود(. همچنین
دوره تشعشع دفاعی به دوره جانبی بعد از دوره 9 انتقال پیدا کرده تا افراد پس از آشنایی با

مقدمه
عرفان حلقه در طی این 9 دوره تشعشع دفاعی را در صورت تمایل به صورت جانبی و در
حاشیه دوره های جدید آنرا طی کند. در ضمن همه مباحث مربوط به تشعشع دفاعی تا این تاریخ
در همین دوره تجمیع شده است. دوره 2 موجودات غیرارگانیک که موضوع موجودات را از
منظری دیگر مورد بحث و بررسی قرار می دهد، متعاقبا اعلام می گردد. مباحث دوره 10 به
زودی اعلام می گردد.
به امید خدا ادامه دارد...
با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
7 / 10 / 98

۱۳۹۸-۱۰-۲۰

اطلاعیه خطاب به مجموعه 26 - 8 - 1398

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعیه خطاب به مجموعه 26 - 8 - 1398 
به نام خد ا
دوستان عزیز مجموعه عرفان حلقه
با سلام و نثار دعای خیر
همانطوری که مطلع هستید در روزهای اخیر یکی از مربی های عرفان حلقه آقای فریدون رزم آور،  در شرایط جاری و با نهایت سوءاستفاده از شرایط ویژه امنیتی پیرامون بنده و اطلاع کامل از عدم  امکان پاسخگویی من به واسطه این وضعیت و محدودیت های بنده، با اقدام به فرار ی رو به جلو  بمنظور پوشش دادن به خیانتها، انحرافات، طرح ادعاهای بی اسا س مبنی بر داشت نارتباط و رسالت ویژه از طرف من!!! بمنظور سوءاستفاده های گوناگون و...، 
همکاری موثر با مامورین امنیتی در خلال سالهای گذشت ه بر علیه اینجانب با این هدف که زنده از  دست آنها خارج نشوم تا بتواند به مقاصد صرفا مادی خود برسد و .. . که در این برهه نیز تحت  عنوان طرح سوال و انتقاد اقدام به نشراکاذیب، تهمت و افترا و دنبال کردن طرح توطئه از قبل  طراحی شده و هماهنگ جدیدی با ... نمودند که در نهایت، پس از چند روز تحمل بی احترامی ای ایشان به این مجموعه سرانجام امروز، اخراج ایشان ا ز سمت شاگردی اینجانب و عضویت در  این مجموعه را به طور رسمی خطاب به نامبرده ابلاغ گردید.

از اینرو، به شما دوستان محترم مجموعه، ضمن اطلاع این موضوع د رجهت جلوگیری سوءاستفاده  های آتی نامبرده، خواهشمند است از معرفی افرادبه ایشان به عنوان مربی عرفان حلقه خوداری و به همه توصیه نمایید که مراقب باشند افراد خائن، فرصت طلب، غیر امانت دار و... با مظلوم  نمایی،آنها را وارد ماجراهای توطئه آمیز و منافقانه نکنند و فریب حمایت های سایتها و افراد جعلی را نخورند. با توجه به آشکار شدن این دسیسه ها انتظار می رود از این پس فعالیت های مشکوک  و سم پاشی ها و .. . از طریق اینگونه سایتها و اشخاص )فیک( به شدت رو به گسترش بگذارد که  درخواست میکنم به اینگونه سایتها و اشخاص پاسخی داده نشود تا همه بدانند که باید با  شخصیت حقیقی خودباید به میدان بیایند نه از طریق پنهان شدن در پشت چهره های جعلی و  تاخت و تاز شجاعانه از این طریق!! !

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهر ی
2019 - 11-17 میلادی برابر با 26 - 8 - 1398 خورشید ی


۱۳۹۸-۰۲-۰۵

استاد عشق جناب دکتر محمد علی طاهری آزاد شدند

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان گرامی 
گروه خبري سايت

خبر فوری
به نقل قول از وکلای استاد طاهری در کانال تلگرام 

"اقای محمدعلی طاهری آزاد شد"

در پی صدور حکم  شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر نقض آرای محکومیت قبلی و ادغام مجازاتها و تعیین ۷/۵سال مجازات حبس ،آقای محمدعلی طاهری پس از تحمل بیش از ۸ سال حبس امروز سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با نامه آزادی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس به زندان اوین رسما بدون قید وشرط آزاد شد.

لازم بذکر است... 
همراهان گرامی استاد طاهری عزیز بمدت ٩سال در بازداشت و در زندان بودند و دوستان باید اجازه بدهند که ایشان به موارد خانوادگی خود برسند و ان شاءالله در اولین فرصت که خودشان بفرمایند از منابع رسمی خبر می‌دهند برای دیدار ایشان با شاگردانشان. بسیار از توجه شما عزیزان سپاسگزار هستیم  

منبع خبر::
وکلای استاد طاهری 

۱۳۹۷-۱۰-۱۹

آخرین اخبار وضعیت استاد طاهری

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
آخرین اخبار وضعیت استاد طاهری
به نقل قول وکلای استاد طاهری ::
 هفدهم دی ماه برای هشتمین بار به شعبه سی و ششم دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه شد. 
تا کنون در  خصوص درخواست  اعمال ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی اتخاذ تصمیم نشده است.
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني 
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani

۱۳۹۷-۰۸-۱۱

10 آبان ماه چهلمین سالگرد بنيانگذاري عرفان حلقه توسط استاد محمد علي طاهري عزيز بر تمام همراهان عرفان کیهانی (حلقه) مبارك

به نام بی نام او
قابل توجه کلیه همراهان محترم عرفان حلقه
سالگرد بنيانگذاري عرفان حلقه بر تمام همراهان عرفان کیهانی (حلقه) مبارك

شكر خداوندي را كه عشق را به آدمي عطا كرد تا با كمك رحمتش راه رسيدن به او را بيابد . . .

درود بر بزرگ مرد عاشق، استاد محمد علي طاهري عزيز كه با ايثار خود درس عشق حقيقي و بي انتها را به شاگردانش مي آموزد و با صداقت كامل هرآنچه از يار به او رسيد را در اختيار مشتاقان قرار داد


      تو اي مرد حق، اي پايمرد           درود بر انديشه ي آسماني ات

       درود بر ايمان و عشق تو            كه عشقم بكرد اين چنين فزون

ببوسم آن دستان پرعشق تو       كه جز يار، هيچ نشانم نداد

بيا و بيش از اين، تر نكن چشمان من

بيا و تا كوي يار، تو باش رهنماي من

چه خوش ساعتي باشد آن زمان

كه با هم سردهيم آواز عشق

 
 10 آبان  سالگرد بنيانگذاري راه الهيِ عرفان حلقه توسط دانمشند بزرگ جهاني، استاد بزرگ حقيقت، استوار مرد راه عشق، صادق مرد خوش سخن، استاد محمد علي طاهري عزيز مي باشد . . .

بر دستان اين ابرمرد عاشق بوسه زده و خداوندگار را شاكر هستيم كه به واسطه ي اين مرد بزرگ راه حقيقي خود را بر ما نمايان ساخت . . .


استاد عشق بر شما درود مي فرستيم كه با عشق بي وصفتان ما تشنگان را به سرچشمه ي زلال الهي رهنمون گشتيد و ما را به گلستان الهي رهنمون گردانديد . . .

اين روز بزرگ را نخست به استاد عشق و سپس به تمامي همراهان عرفان حلقه تبريك عرض نموده و اميدواريم به ياري الهي اين ابرمرد زمانه هرچه سريع تر آزاد گشته و به جمع همراهان پرتوان عرفان حلقه بازگردند تا باري ديگر در كنار ايشان و با راهنمايي ارزشمندشان بتوانيم قله هاي كمال را بپيماييم. . .

اميدواريم همه ي ما همراهان عرفان حلقه بتوانيم با رعايت اصل امانتداري، با اشتياق از آموزه هاي اين بزرگ مرد صادق حفاظت نموده و ضمن كمك به رشد حقيقت الهي در جهان، بتوانيم بر گل هاي باغ عشق افزوده و آماده ي پذيرش عصر جديد زندگي و منجي موعود(عج) باشيم . . .

به واقع آموزه هاي ناب عرفان حلقه، راهي ست مطمئن براي حركت در مسير پرپيچ و خم كمال و استاد عشق با ذره ذره وجودش آن را بنا ساخته است، و اگر هر يك از كمالجويان همانند محققاني نكته سنج در تك تك سخنان ارزشمند ايشان تعمق نمايند

مسلما مي توانند به خداشناسي، خودشناسي و هستي شناسي صحيح دست يافته و روز به روز به عظمت خلقت خداوند بي همتا و ارزش وجودي خود پي خواهند برد.

درود خداوند و تمام هستي بر استاد محمد علي طاهري عزيز باد و انشاالله به ياري الهي باري ديگر بر سر كلاس درس عاشقي ايشان خواهيم نشست . . .


با سپاس و آرزوي آزادي استاد محمد علي طاهري عزيز و گسترش حقيقت در جهان
 

(( گروه سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی ))

۱۳۹۷-۰۲-۱۳

روز معلم عشق مبارک

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرقان کيهاني (حلقه)
روز معلم عشق مبارک


مى‏توان در سایه آموختن                    گنج عشق جاودان اندوختن
اول از استاد یاد آموختیم                    پس سویداى سواد آموختیم
از پدر گر قالب تن یافتیم                     از معلم جان روشن یافتیم
اى معلم چون کنم توصیف تو            چون خدا مشکل توان تعریف تو
اى تو کشتى نجات روح ما                  اى به توفان جهالت نوح ما
یک پدر بخشنده آب و گل است           یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسى کدامین برترین            آن‏که دین آموزد و علم و یقین

(استاد شهریار)

نمي دانم کدامين جمله را براي توصيف محبت هايتان بنويسم
نمي دانم چگونه شما را توصيف کنم ، معلمي از جنس بلور ، آسماني و مهربان ،معلم عزيزم با تو من ياد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگي کنم به من درس صبر و وفاداري آموختي معلم عزيزم بي انصافيست که تو را به شمع تشبيه کنم زيرا شمع را ميسازند تا بسوزد اما تو ميسوزي تا بسازي .
با سپاس بي حد ... از شما  استاد بزرگوارم که درس خداشناسي را به من آموختي ...
گل سرخ تقديم به معلم عزيزم  که به من درس صبر و وفاداري آموخت . و مرا در سرزمين دانش بارور ساخت ...
بدانید که معلمي شغل نيست هنر است عشق ايثار و فداکاريست و او باغبان باغ عشق است و قافله سالار عشق , و آموزه های عرفان حلقه  همه آن کار عشق است و بس ....
روز مقام معلم را به استاد عشق و معرفت جناب آقای محمد علی طاهری و تمتمی معلمان راه راستین تبریک میگویم .
براي من هر روز ، روز معلم هست و معلمي عشقي است آسماني
شاگرد کوچک شما
گروه : سايت سايمنتولوژي_فرادرماني
فرخنده ميلاد با سعادت حضرت مهدی (عج)

بسم الله الرحمن الرحيم
 
فرخنده ميلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) بر عموم شيعيان و ملسمانان جهان بخصوص همراهان عزيز مجموعه بزرگ عرفان کيهاني(حلقه) تبريک عرض مي نمائيم.گروه : سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی

۱۳۹۷-۰۱-۲۴

عید مبعث مبارک باد

به نام بي نام او
عید مبعث مبارک باد
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
عید مبعث حضرت محمد (ص) طلوع تابنده مهر هدایت بر تمامی مسلمین جهان و همراهان عرفان کیهانی (حلقه) مبارک باد ...

گروه سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی

۱۳۹۷-۰۱-۱۷

((طلسم شرف شمس ))

گروه خبري سايت
((طلسم شرف شمس ))"طلسمی كه به نام طلسم شرف شمس معروف است ( طلسم سلیمانی) طلسمی است كه به جهت دستیابی به حاجات از آن استفاده می کنند. 
یكی از شرایط آن زمان نوشتن آن است كه 19 فروردین ذكر شده است.

این طلسم باید بر سطح زرد رنگ نقش گردد که از عقیق زرد (انگشتر هایی با عقیق زرد که نوشته ای بر آنها حک شده است ) یا کاغذ زرد یا پارچه زرد استفاده میشود ."
با توجه به اینکه کلیه ی طلسم ها حاوی شعور منفی سنگین و مربوط به شبکه ی منفی و کمک گرفتن از غیر خدا برای رفع نیازها و مشکلات هستند و آلودگی های بسیار سنگین بر همه ی جنبه های زندگی انسان دارند.

 لذا از عزیزان خارج از مجموعه ی عرفان حلقه ، تقاضا داریم که از طلسم شرف شمس که یکی از طلسم های رایج است استقبال نکرده و هرگز آن را با خود حمل نکنند ،و از دوستان عضو مجموعه ی عرفان حلقه ، علی الخصوص دوستان ترم 5 به بالا ،،تقاضا داریم که در این روز هر لحظه روح جمعی و سایر موارد را در نظر داشته باشند .

با آرزوی توفیق الهی ۱۳۹۷-۰۱-۱۱

ولادت باسعادت مولي‌الموحدين حضرت امام علي (ع) و روز بزرگداشت مقام پدر

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان  محترم عرقان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
سالروز ولادت نوراني يار پيامبر و امام اول شيعيان " حضرت علي(ع) " مولي الموحدين و  روز بزرگداشت مقام پدر


 چون مي روي بي‌من مرو اي جان جان بي‌تن مرو
وز چشم من بيرون مشو اي مشعله تابان من
تا آمدي اندر برم شد کفر و ايمان چاکرم
اي ديدن تو دين من وي روي تو ايمان من
اي جان چو ذره در هوا تا شد ز خورشيدت جدا
بي تو چرا باشد چرا اي اصل چارارکان من
اي شه صلاح الدين من ره دان من ره بين من
اي فارغ از تمکين من اي برتر از امکان من
مناسبت ها بهانه اي هستند براي بيان احساساتي که در گلو حبس اند ، هر چه نيک مي نگريم هر مناسبت خاطره تو را زنده مي کند .... و امروز روز پدر است و ياد آور اينکه در سنين بزرگسالي ما ، تو پدرانه دست ما را گرفتي و قدم به قدم با ما پيش آمدي تا راه رفتن را بياموزيم. بد خلقي هاي ما کودکان بزرگسال را با لبخندي پر از آرامش پاسخ دادي ...

زندگي سرشار از شک و ترديد ما را به صلح رساندي و آموختي که چرا بايد دست يکديگر را بگيريم ، چرا بايد پشت هم باشيم چرا حتي دشمن ما، دوست ما است .
آموختي که عشق زميني تنها بهانه اي است براي  درک وحدت و از خود بيرون آمدن  آموختي که اين دنياي وارونه که براي خود ساخته ايم با اصل راه چقدر فاصله دارد آموختي و آموختي اما براي اين آموختن از خانواده ات گذشتي ، از فرزندانت از همسرت  و از مادر ابراهيم يک قرباني کرد و تو چندين قرباني ....

و اين خود نشان مي دهد که به آنچه گفته اي يقين داشته اي و همين است که مستقيم به نور مي نگري و بر نمي گردي .... آرامش چهره ات ، کلام نافذت ، انديشه الهي ات همه درس است . راه که مي روي درس است ، صبوري ات ، نگاهت، خنده ات درس است . و امروز حبس بودنت درسي بزرگ است .
آيينه عاشورا را در عمل اثبات کردي و درسي که دادي در عمل نشان دادي و هيچ گاه اين درس از ذهن بشر پاک نخواهد شد.

خداي را سپاس که در دوره اي مي زي ايم که داشتن چنين پدري را تجربه مي کنيم.

پدر معنوي بشريت روزت مبارک باد
از طرف فرزندان چشم انتظارات
با آرزوي سلامتي و طلب خير براي استاد جان و آزادي ايشان
گروه سايت سايمنتولوژي_فرادرماني
{jcomments off}

۱۳۹۷-۰۱-۰۸

رفتارهای غیرقانونی قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله

گروه خبري سايت
رفتارهای غیرقانونی قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله
قاضی صلواتی با همکاری کارشناسان امنیتی ثارالله در تلاش است تا با تایید حکم ۵ ساله برای «محمدعلی طاهری» رفتارهای غیرقانونی انجام شده را توجیه کند، این قانون‌گریزی ها لکه ننگی در تاریخ قضایی کشور می باشد

«قاضی صلواتی» با عدم ابلاغ حکم به وکلا سعی در جلوگیری از ارائه دفاعیات توسط ایشان را داشته و با نقض ماده ۴۳۹ آئین دادرسی کیفری و عدم ارائه رسید در قبال فرجام‌خواهی مکرر آقای طاهری، سعی در توجیه بیش از دوسال بازداشت موقت غیرقانونی داشته و  عملا  قوانین مصوب جمهوری اسلامی را سخره گرفته است!

با وجود تمامی کارشکنی‌های قاضی صلواتی و رفتارهای غیرقانونی قوه‌قضائیه در عدم پذیرش فرجام‌خواهی، دکتر احمد خسروی لایحه دفاعیه خود را تسلیم دیوان عالی کشور کرده و قانونا باید پرونده در دیوان عالی بررسی شود.

رای صادره در آخرین دادگاه محمدعلی طاهری با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ آئین دادرسی کیفری با عناوین افسادفی‌الارض و محاربه در حالی صادر شده که پیش‌تر دو مرتبه این حکم در دیوان عالی کشور مردود و استناد به آن غیرقانونی اعلام شده‌است، همچنین بر طبق فتوای آیت الله بیات زنجانی افساد و محاربه شامل ارائه عقیده و اندیشه نمی باشد.

گفتنی است حکم صادره اخیر در دادگاه سال ۹۶ با نقض ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی،  بدون در نظر گرفتن حکم ۵ ساله ی صادر شده در دادگاه سال ۹۰ که اشد مجازات بوده‌است صادر شده و وجاهت قانونی نیز ندارد.

هرچند که دستگیری محمدعلی طاهری با نقض ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، بدون حکم از مراجع ذیصلاح و غیرقانونی صورت پذیرفته‌، احتساب روزهای سپری شده در بازداشت‌موقت بیش از ۳ سال بوده‌است.

بر اساس نص صریح قانون در ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری طول مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد و نگهدا‌ری آقای طاهری پس از ۱۸ بهمن ۹۶ ناقض قوانین مصوب جمهوری اسلامی بوده و آزادی آقای طاهری حتی به تودیع وثیقه تا اعلام نتیجه فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور امری اجتناب ناپذیر است.متن استفتاء:

عدم تسلط «قاضی صلواتی» بر مبانی حقوقی و شرعی و یا چشم پوشی مصلحتی از قوانین کشوری ؟

آیت الله بیات زنجانی: 

ارایه افکار قطعا از مصادیق «افساد فی الارض» نمیباشد
موضوع بازداشت و محکومیت دکتر «محمدعلی طاهری» در هفت سال گذشته و  ظلمهایی که بر ایشان و شاگردانش روا شده، تا کنون هزینه های سنگینی برای کشورمان داشته است. در این گفتار بررسی اجمالی داریم بر مبانی حقوقی و قانونی از یک طرف و مبانی فقهی و شرعی آن از طرفی دیگر که هر دو بی پایه و اساس بودن اتهامات وارده را به اثبات می رسانند.

این اتهامات دستمایه ای برای نشر اکاذیبی توهین آمیز علیه مجموعه «عرفان حلقه» و شخص آقای طاهری بوده  است، علی الخصوص از رسانه ملی که پخش اکاذیب منتشر شده کاملا خلاف قانون و شرع و عرف جامعه بوده و این موضوع لکه ننگی بر ساختار حاکمیتی است که در جهت ایجاد و تثبیت آن خون دلها خورده شده و زحمات زیادی کشیده شده است و اکنون معاندینی که به نام دین بر علیه دین عمل میکنند با تکیه بر قدرتی که به ناحق در اختیار گرفته اند بر اندیشمندان  این سرزمین تاخته و دراین مسیر از هر ترفندی استفاده می کنند.

محکومیت دکتر محمدعلی طاهری به افساد فی الارض با استناد به قانون مصوب سال 1392 به وضوح نقض آشکار قانون است چراکه ایشان از سال 1389 در بازداشت به سر برده و در تاریخ تصویب این قانون امکان اجرای هیچ عملی را نداشته اند و قانون نیز عطف بما سبق نمی شود.

اما اصرار معاندان بر به کرسی نشاندن و اِعمال قدرت، چنان بی پایه و اساس است که در آخرین رای صادره از دیوان محترم عالی کشور ضمن اشاره به موضوع فوق الذکر، گزینه ای وجود دارد تحت این عنوان که: " برفرض که بپذیریم ماده 286 قانون مجازات اسلامی 92 عطف بما سبق میشود ودر موضوع مانحن فیه قابل استناد است هیچ یک از عناوین مندرج در ماده مذکور براقدامات متهم انطباق ندارد..." و با دلایل مبسوط قانونی و فقهی در جهت اثبات عدم انطباق با اتهامات وارده تنظیم شده است.

در تصویر الحاقی از فتوای مجتهد عالی قدر «آیت الله بیات زنجانی» نیز تاکید شده است که: " مرادف دانستن افساد و مفسد با حرب و محاربه فاقد مبنای علمی است" و نکته بسیار حایز اهمیت دیگر روش برخورد با افرادی است که مشمول بحث افساد هستند و آن :" افساد در برابر اصلاح است ... و حکم آن مقابله مشابه است نه برخورد الزاما فیزیکی. بنابر این صرف ارایه افکار مختلف اگر چه ممکن است در نظر برخی باطل باشد ، قطعا محاربه نیست و از مصادیق افساد نیز به شمار نمیرود."

قاطعیت و صراحت ادله فوق که از دو مرجع عالی قانونی و شرعی اعلام شده بر همه کس محرز مینماید که تمامی اتهامات وارده بر آقای طاهری به دلیل عدم تسلط قضات از جمله قاضی صلواتی بر مبانی شرعی و حقوقی بوده و یا جز دشمنی آشکار نیست و در واقع دست آویزی برای عدهای فرصت طلب برای نیل به اهداف پلیدشان می باشد.

قوه قضاییه ایران بایستی در جهت حفظ آبروی اسلام و میهن عزیزمان از یک طرف با افزایش معلومات و اطلاعات حقوقی و شرعی قضات و از طرف دیگر با جلوگیری از اعمال نفوذها و علایق شخصی و گروهی اقدامات عاجل را مبذول نماید.

خاطر نشان میکنیم که این اِعمال فشارها هنوز وجود داشته و چنانچه به هر دلیل و ترفندی از اعتراض به رای پنج سال حبس اخیر توسط استاد طاهری یا وکلایشان ممانعت به عمل آید، لکه ننگی  نابخشودنی بر پیشانی قوه قضاییه خواهد بود.

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

نقض قانون و حقوق اولیه محمدعلی طاهری

گروه خبري سايت
نقض قانون و حقوق اولیه محمدعلی طاهری

قوه‌قضائیه تمامی تلاش خود را می‌کند تا حداکثر بی‌قانونی را در پرونده محمدعلی طاهری اعمال کند.

در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه فاسد قضائیه پیش از تعطیلات نوروز، طی بخشنامه‌ای شرایط مرخصی ۱۵ روزه نوروز را اعلام کرده و محمدعلی طاهری نیز شامل شرایط این مرخصی می‌شود، همچنان بازداشت وی پس از سپری کردن بیش از ۲ سال بازداشت موقت غیرقانونی ادامه دارد.
محمدعلی طاهری که از ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ پس از تحمل ۵ سال بازداشت مدت بیش از ۲ سال است که در بازداشت موقت غیرقانونی نگه‌داری می‌شود، از حقوق اولیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی نیز محروم است.

هرچند که نگه‌داری آقای طاهری در بازداشت خلاف ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری است اما با این وجود از مرخصی ۱۵ روزه‌ی نوروز نیز محروم مانده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

ادعای رهبر نظام اسلامی در باب آزادی اندیشه و عقاید نیز به قدری خلاف واقع است که پرونده‌ی محمدعلی طاهری را بزرگ‌ترین ناقض این ادعا می‌توان بر شمرد.

۸ سال بازداشت غیرقانونی همراه با شکنجه‌های روحی، روانی و فیزیکی نتیجه‌ی ارائه عقایدی است که نه خلاف قانون است و نه خلاف اسلام؛ عده کثیری از اقشار مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان و اهالی حوزه شاگرد این ایدئولوژی بوده و علمای بسیاری نیز  آن را تایید کرده‌اند.


بخشنامه شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ابلاغ شد

 - رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز 1397 بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخش نامه به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود . این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:

1) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.

2) محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

3) محکومین به حبس بیش از 5 سال تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

4) محکومین به حبس بیش از یک سال تا 5سال به شرط تحمل دوماه حبس.

5) محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره : محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:

1) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

2) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش ازهفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است.

د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک : سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:

1- بیش از 100 کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

2- بیش از 30گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند 6 ماده 8 قانون فوق الذکر.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجـانی

منبع ::تهران (پانا)منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani